કડુ

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

કડુ :

કડુ હીમાલયમાં કાશ્મીરથી સીક્કીમ સુધી કડુના છોડ થાય છે. કડુ તદ્દન નીર્દોષ ઔષધ છે અને તે અનેક રોગોમાં ઉપયોગી હોવાથી આ ઔષધ દરેક કુટુંબે ઘરમાં રાખવું જોઈએ. કડુનું બારીક વસ્ત્રગાળ ચુર્ણ કરી એરટાઈટ બાટલીમાં ભરી લેવું. અનેક રોગો પર કડુ અેક ઉત્તમ ઔષધ છે. ઔષધમાં તેનાં મુળ વપરાય છે. એ અત્યંત કડવાં હોય છે. કડુ આમાશયનો સ્રાવ વધારે છે, આંતરડામાં અંદરની દીવાલને ચોંટેલા મળોને ઉખેડીને બહાર કાઢે છે, પીત્ત દુર કરે છે, આહાર પચાવે છે, કઠણ મળને તોડે છે, પેટના કૃમીઓનો નાશ કરે છે અને હૃદયના રોગોમાં પણ લાભ કરે છે. કડુ પચવામાં હલકું, મળનું ભેદન કરનાર, ધાવણ સુધારનાર, ભુખ લગાડનાર, કફ, પીત્તજ્વર, પ્રમેહ, ઉધરસ, રક્તવીકાર, બળતરા અને કોઢ મટાડે છે. આટલા બધા એકસામટા ગુણો બીજા કોઈ એક જ ઔષધમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. કડુનો ઉપયોગ વૈદ્યની દેખરેખ નીચે જ કરવો.

(૧) પા ચમચી કડુનું ચુર્ણ અડધી ચમચી સાકર સાથે સવાર-સાંજ લેવું. ઝાડા વધારે થાય તો માત્રા અડધી કરવી (૨) કડુ અને સાકર સમાન ભાગે અડધી ચમચી સવાર-સાંજ લેવાથી હેડકી મટે છે.

(૩) કડુ અને જેઠી મધ સરખા ભાગે અડધી ચમચી લેવાથી હૃદયરોગ મટે છે.

(૪) પા ચમચી કડુ ફાકવાથી કૃમીઓનો નાશ થાય છે.

(૫) અરુચી, અપચો, કબજીયાત, ઉદરશુળ, કૃમી, ધીમો તાવ, મંદાગ્ની વગેરે અનેક રોગોમાં પા ચમચી જેટલું અથવા ચણાના બે દાણા જેટલું કડુનું ચુર્ણ રોજ સવાર-સાંજ પાણી સાથે ફાકી જવાથી ઉત્તમ પરીણામ મળે છે. કલેજાના અનેક દર્દોમાં કડુ અત્યંત ઉપયોગી છે. પેટના કૃમીમાં તે ખુબ જ હીતાવહ છે. કડુ આમાશયમાં પાચક રસોનો સ્રાવ વધારે છે. લીવરના રોગોમાં પાથી અડધી ચમચી સહેજ શેકેલા કડુનું ચુર્ણ સવાર-સાંજ પાણી સાથે લેવું. કડુના ઉપચારથી કેટલાકને પેટમાં ચુંક આવે છે. તેમણે અડધી ચમચી અજમો ગોળ સાથે ચાવીને ખાવો. (૬) આયુર્વેદમાં કડુનું એક નામ છે ‘કૃષ્ણભેદી.’ कृष्ण मलं भिनति । જે કાળા મળને બહાર કાઢે છે એટલે કૃષ્ણભેદી. આયુર્વેદીય મતે ‘લેખન’ એટલે ચોંટી રહેલા મળને ઉખાડનાર. ‘ભેદન’ એટલે તુટેલા-છુટા પડેલા મળને બહાર ફેંકનાર અને ‘સંસ્રન’ એટલે સરકાવનાર-રેચક. આ ત્રણે ગુણો કડુમાં રહેલા છે. આવા ત્રણ ગુણો ખુબ જ થોડા ઔષધોમાં હોય છે. વાલ અથવા બદામના એકથી બે દાણા જેટલું કડુનું ચુર્ણ એક કપ જેટલા પાણીમાં નાખી, ઉકાળીને સવાર-સાંજ પીવું. આ ઉપચારથી આંતરડામાં ચોંટી ગયેલો જુનો મળ પણ બહાર ફેંકાઈ જશે.

Advertisements

ટૅગ્સ: ,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: