કાકડાશીંગી

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

કાકડાશીંગી (૧) કાકડાશીંગીના સેવનથી નવો કે જુનો શ્વાસનલીકાનો સોજો મટે છે, જુનો કફ બહાર નીકળી જાય છે, અને નવો થતો નથી.

(૨) બાળકોના શ્વાસ, ઉધરસ, સસણી, એલર્જીમાં કાકડાશીંગી અને અતીવીષની કળી બંને એકથી બે રતી મેળવી મધ સાથે દીવસમાં બેથી ત્રણ વખત આપવું. બાળકની ઉમર પ્રમાણે માત્રા આપવી.

(૩) કાકડા(ટોન્સીલ્સ)માં કાકડાશીંગી હળદર સાથે આપવી. કાકડાશીંગીનો ૧ ગ્રામનો ફાંટ બનાવી દીવસમાં ત્રણ વખત પાવાથી પણ સારું પરીણામ આવે છે.

(૪) કાકડાશીંગી, ગળો, જેઠીમધ, વીડંગ, હરીતકી (મોટી હરડે), ભારંગમુળ અને રોહીતક સમાન ભાગે લઈ બનાવેલા ક્વાથને શ્રૃંગ્યાદી ક્વાથ કહે છે. એ શ્વાસ, ઉધરસ, અજીર્ણમાં અત્યંત ઉપયોગી છે. ૧૦ થી ૨૦ ગ્રામનો ઉકાળો બનાવી ઠંડો કરી મધ ઉમેરી ત્રણ વખત પીવો.

Advertisements

ટૅગ્સ: ,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: