કુટજાદીવટી

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

કુટજાદીવટી : કડાછાલ ૮૦ ગ્રામ, સુંઠ, મરી, પીપર, જાયફળ, માયફળ, જાવંત્રી, વાવડીંગ, બીલાનો ગર્ભ, બહેડાં, મરડાશીંગ, લવીંગ અને નાગકેસર ૧૦-૧૦ ગ્રામ. પ્રથમ કડાછાલનું અધકચરું ચુર્ણ કરી આઠ ગણા પાણીમાં ઉકાળી ચોથા ભાગનું પાણી બાકી રહે ત્યારે ગાળીને ધીમી આંચે પકવવું. ઘટ્ટ થાય ત્યારે બાકીનાં ઔષધો મેળવી વાટીને ચણા જેવડી ગોળીઓ બનાવવી. એકથી બે ગોળી દીવસમાં ત્રણ વાર પાણી અથવા મધ સાથે લેવાથી સંગ્રહણી, કાચા આમયુક્ત ઝાડા, મરડો અને તાવ સાથેના ઝાડા મટે છે. બાળકો માટે પણ કુટજાદીવટી ઘણી જ હીતકારી છે.

 


ટૅગ્સ: , , , ,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: