જાતીફલાદી ચુર્ણ

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આ આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

જાતીફલાદી ચુર્ણ બે પ્રકારનાં છે : (૧) જાયફળ, અફીણ, સુંઠ અને ખારેક સરખા ભાગે લઈ ખુબ ખાંડી બારીક ચુર્ણ બનાવવું. એકથી બે ગ્રામ જેટલું આ ચુર્ણ સવાર-સાંજ લેવાથી મરડો, પરુ સાથેનો મરડો, અતીસાર(પાતળા ઝાડા) તેમ જ રક્તાતીસાર મટે છે.

(૨) જાયફળ, લવીંગ, તજ, તમાલપત્ર, એલચી, નાગકેસર, સુંઠ, મરી, કપુર, આમળાં, તાલીસપત્ર, હરડે, તલ, ચંદન, વાવડીંગ, વાંસકપુર, તગર, શાહજીરુ અને ચીત્રક દરેક દસ-દસ ગ્રામ, ભાંગ ૨૦૦ ગ્રામ અને સાકર ૪૦૦ ગ્રામ બધાંને ખુબ ખાંડી બારીક ચુર્ણ બનાવવું. પાંચથી છ ગ્રામ જેટલું આ ચુર્ણ મધ સાથે સવાર-સાંજ ચાટવાથી જુની શરદી, ઉધરસ, શ્વાસ અને કફજ જ્વર મટે છે.

ટૅગ્સ: , , , , , ,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: