જીરુ

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આ આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

જીરું તીખું, પચ્યા પછી પણ તીખું, ગરમ, તીક્ષ્ણ, રુચીકારક, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, પીત્ત તથા અગ્ની વધારનાર, ઉદરશુળ-આંકડી-મરોડનું શમન કરનાર, સુગંધી અને કફ, વાયુ, દુર્ગંધ, ગોળો, ઝાડા, સંગ્રહણી તથા કરમીયાનો નાશ કરનાર છે.  જીરુ દુર્ગંધનાશક અને વાયુનાશક છે.

(૧) જીરુ અને હરડેનું સમભાગે ચુર્ણ બાળકોને અડધી ચમચી અને મોટા માણસોને એક ચમચી ઉકાળીને ઠંડા કરેલા પાણી સાથે રાત્રે જમ્યા પછી એક કલાકે લેવાથી મળની અને વાયુની શુદ્ધી થવાથી ઉદરશુળ, ગૅસ, આફરો અને મળની દુર્ગંધ મટે છે.

(૨) પ્રસુતી પછી અડધી ચમચી જીરાનું ચુર્ણ, બે ચપટી સુંઠ અને એક ચમચી સાકર મીશ્ર કરી સવારે અને સાંજે લેવાથી ગર્ભાશય શુદ્ધ થાય છે અને ધાવણ વધે છે. અનીયમીત માસીકવાળી સ્ત્રીઓ પણ આ ઉપચાર કરી શકે.

(૩) અતીશય એસીડીટી રહેતી હોય તો સવાર-સાંજ ધાણા-જીરાનું ચુર્ણ સમભાગે સાકર સાથે લેવાથી મટે છે.

(૪) અડધી ચમચી જીરાનું ચુર્ણ તેનાથી બમણી સાકર સાથે મેળવી સવાર-સાંજ ફાકવાથી જુનો મરડો, અતીસાર, સંગ્રહણી, આફરો, કૃમી, અજીર્ણ, મંદાગ્ની, અપચો વગેરે મટે છે.

૫. જીરુ મળને બાંધીને રોકે છે, આથી મળ સાવ ઢીલો ઉતરતો હોય તો જીરુ એ ઉત્તમ ઔષધ છે. જીરાનું શરબત પણ પી શકાય.

ટૅગ્સ: , , , , , , , , , ,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: