દાડમ

દાડમ : દાડમ ઉલટી, વાયુ, મુત્રદોષ અને તૃષાનો નાશ કરનાર તથા રુચીકર છે. તે આમપાચક, રક્તસ્તંભક અને શક્તીવર્ધક છે. દાડમ ભુખ લગાડે છે અને આહારનું પાચન પણ કરે છે. વાયુ, પીત્ત અને કફ ત્રણે દોષોનો નાશ કરે છે. દાહ-બળતરા, તથા હૃદય, કંઠ અને મુખના રોગોનો નાશ કરે છે.

દાડમ વીર્ય અને બુદ્ધી વધારનાર, જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર, તૃપ્તીકારક, પરમ રુચીકર, શ્રમહર, શીતળ અને બળ વધારનાર છે. દાડમનો રસ મધુર, ખાટો અને તુરો હોય છે. તે ઝાડાને બાંધનાર હોવાથી ઝાડા થયા હોય તો દાડમનો રસ પીવાથી મટે છે.

મધુર દાડમ પીત્તનો નાશ કરે છે, જ્યારે ખાટું પીત્તકારક છે અને કફ તથા વાયુનો નાશ કરે છે.  જે દાડમ ખાટું, તુરું અને મધુર હોય તે વાયુનાશક, મળ સુકવનાર અને જઠરાગ્ની પ્રદીપ્ત કરનાર હોય છે. વળી તે સ્નીગ્ધ તથા ઉષ્ણ હોઈ હૃદયને હીતકારી અને પીત્ત તથા કફમાં વીરુદ્ધ નથી.

જે દાડમ માત્ર ખાટું હોય તે રુક્ષ હોઈ પીત્ત અને વાયુને કોપાવે છે. દાડમ મળને રોકે છે. એ શીતળ છે, આથી ગરમી અને પીત્તના રોગોમાં ઉપયોગી છે.  દાડમના મુળની છાલ, આખા ફળ, ફળની છાલ, એનાં ફુલ, પાન બધું જ દવાના કામમાં આવે છે.

(૧) મધુર દાડમ ઉત્તમ પીત્તશામક છે. પીત્તની ઉલટી થતી હોય, ખાટા, કડવા ઓડકાર આવતા હોય તો સાકર નાખેલો દાડમનો રસ પીવાથી મટે છે.

(૨) હૃદય માટે જે ઉત્તમ દસ ફળો કહ્યાં છે તેમાં દાડમ સર્વોત્તમ છે.

(૩) દાડમ લોહી વધારનાર અને એને શુદ્ધ કરનાર છે. વળી એ રોગપ્રતીકારક શક્તી વધારનારું હોવાથી લાંબા વખતની બીમારીમાં ખુબ હીતકર છે.

(૪) છાતીમાં દુ:ખતું હોય તો રોજ દાડમનો રસ પીવો.

ટૅગ્સ: , , , , , , ,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: