ધાન્યકાદી ક્વાથ

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આ આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

ધાન્યકાદી ક્વાથ સંસ્કૃતમાં ધાણાને ધાન્યક કહે છે. ધાણા, વાળો, બીલી, નાગરમોથ અને સુંઠના સમાન ભાગે બનાવેલા અધકચરા ભુકામાંથી બે ચમચી ભુકો બે ગ્લાસ પાણીમાં એક કપ પાણી બાકી રહે ત્યાં સુધી ઉકાળી ઠંડું પાડી સવાર-સાંજ પીવાથી જઠરાગ્ની સતેજ થાય છે. આમશુળ(જમ્યા પછી હોજરીમાં થતો દુખાવો) મટે છે. આ ધાન્યકાદી ક્વાથ (ઉકાળો) મળને બાંધનાર, દીપન અને આહાર પચાવનાર હોવાથી મળશુદ્ધી પણ કરે છે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: