નારંગી

નારંગી હૃદયને બળ આપનાર, પચવામાં હલકી, અગ્ની પ્રદીપક, બળપ્રદ, ભોજન પચાવનાર, બળતરા દુર કરનાર, શ્રમહર, વાયુનાશક, રુચીપ્રદ, પૌષ્ટીક તેમજ ઉદરકૃમી અને ઉદરશુળ દુર કરનાર છે. એમાં વીટામીન ‘સી’ પ્રચુર માત્રામાં અને વીટામીન ‘એ’, ‘બી’ અને ‘ડી’ પણ અલ્પ માત્રામાં રહેલાં છે. સવાર-સાંજ એક એક નારંગીનો રસ લેવાથી પીત્તનું શમન થાય છે. જઠર, આંતરડાં, મુત્રપીંડ વગેરે અવયવો શુદ્ધ થાય છે.

(૧) નારંગી ખાવાથી પેટમાંનો વાયુ દુર થાય છે.

(૨) નારંગી ખાવાથી લોહીનું ઉંચું દબાણ ઘટે છે.

(૩) નારંગી ખાવાથી શરીરની ખોટી ગરમી દુર થાય છે.

(૪) નારંગી ખાવાથી ગુમડાં દુર થાય છે.

(૫) નારંગી ખાવાથી ચામડીનાં દર્દો દુર થાય છે.

(૬) નારંગી ખાવાથી કૃમીનો નાશ થાય છે.

(૭) રાત્રે સુતી વખતે એક-બે નારંગી ખાવાથી કબજીયાત મટે છે. નારંગીનો રસ જુની કબજીયાતને પણ દુુર કરી શકે છે.

(૮) નારંગીની છાલ ચહેરા પર ઘસવાથી ખીલમાં ફાયદો થાય છે.

ટૅગ્સ: , , , , , , , , ,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: