ગર્ભાશયનું સંકોચન

ગર્ભાશયનું સંકોચન

ગર્ભાશયનંુ સંકોચન કરાવનારા ઔષધોમાં મેથી, સુવાદાણા અને સુંઠની ગણતરી થાય છે. આથી જ આપણે ત્યાં પ્રસુતા સ્ત્રીઓને મેથીના લાડુ ખવરાવવાનો રીવાજ ચાલ્યો આવે છે.

(૧) એક ચમચી મેથીનો ભુકો અને અડધી ચમચી સુંઠનું ચુર્ણ બે ચમચી ઘી સાથે મીશ્ર કરી સવારે અને રાત્રે ધીમે ધીમે ચાટી જવાથી ગર્ભાશયનું સંકોચન થાય છે.

(૨) એક ચમચી સુંઠનું ચુર્ણ, એક ચમચી ગોળ અને એક ચમચી ઘી સવાર-સાંજ લેવામાં આવે તો પણ ગર્ભાશય શુદ્ધ થઈ સંકોચાય છે.

(૩) એક ચમચી સુવાદાણા સોપારી જેટલા ગોળ સાથે સવાર-સાંજ ખાવાથી ગર્ભાશય શુદ્ધ થાય છે અને ધાવણ વધે છે.

ટૅગ્સ: ,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: