ગૅસ ટ્રબલ

ગૅસ ટ્રબલ (૧) ૧૦-૧૨ મરીનું બારીક ચુર્ણ પાણી સાથે ફાકી ઉપરથી એકાદ ગ્લાસ હુંફાળા પાણીમાં લીંબુ નીચોવી સવાર-સાંજ પીવાથી પેટમાં ગૅસ થવાની ફરીયાદ મટે છે.

(૨) એક નાની ચમચી હળદરનું ચુર્ણ અને એક નાની ચમચી સીંધવનું ચુર્ણ ભેગાં કરી હુંફાળા પાણીમાં દીવસમાં ત્રણેક વાર પીવાથી ગૅસ ટ્રબલ મટે છે.

ટૅગ્સ: ,

2 Responses to “ગૅસ ટ્રબલ”

  1. mahavir Says:

    goods

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: