ચામડી પરના મસા

ચામડી પરના મસા (૧) મોરની બીટ(અઘાર) સરકા(વીનેગર)માં ઘસીને ચામડીના જે ભાગમાં મસા થયા હોય તેના પર દીવસમાં બેચાર વાર લગાડવાથી તથા ચારેક કલાક રહેવા દેવાથી તેમ જ રાતે સુતી વખતે લગાડી આખી રાત રહેવા દેવાથી ચામડી પરના મસા મટે છે.

(૨) દરરોજ સવાર-સાંજ લીંબુની ચીરી દસેક મીનીટ સુધી ઘસવાથી ચામડી પર થયેલા મસા દુર થાય છે.

(૩) હળદર અને મીઠું પાણીમાં કાલવી લગાડી રાખવાથી મસા મટે છે. (મારો સ્વાનુભવ)

ટૅગ્સ: , ,

3 Responses to “ચામડી પરના મસા”

 1. dinesh Says:

  pan no soda-10gms
  geru used in garden–5 grams
  kali chuno lime-10grams

  make mixture and spread its on MASA with help of pencil size pointer and put the just samll METHI dana size material used in one day.
  the MASA will be remove in 5-7 days with small paining for few minute,
  (1or 2)
  BABA Ramdaev book prefered note about MASA
  i have experience in my house sucessfully
  if check haridwar book of ramdev yoga in hindi

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: