જીર્ણ જ્વર

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આ આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/


 (૧) ફુદીનો જીર્ણ જ્વર અને એને લીધે થતી અશક્તીની રામબાણ દવા છે. ફુદીનાનાં ૪-૫ પાન કાચાં ખાવાં અને પાણીમાં એનો ઉકાળો સહેજ સાકર નાખી પીવો.

(૨) ખારેક, સુંઠ, દ્રાક્ષ, સાકર અને ઘી દુધમાં નાખી લીક્વીડાઈઝરથી મીક્ષ કરી પીવાથી જીર્ણજ્વરમાં ફાયદો થાય છે.

(૩)  ગાયના દુધમાં ઘી, સુંઠ અને કાળી દ્રાક્ષ નાખી ઉકાળીને પીવાથી જીર્ણજ્વર મટે છે.

(૪) ગાયના દુધમાં જીરુ સીઝવી, તેનું ચુર્ણ કરી સાકર સાથે ખાવાથી જીર્ણજ્વર મટે છે અને શક્તી આવે છે.

(૫) જીરાની ૫ ગ્રામ ભુકી જુના ગોળમાં મેળવી સવારે અથવા રાત્રે ૨૧ દીવસ સુધી ખાવાથી જીર્ણ જ્વર મટે છે.

(૬) એક કપ પાણી ઉકાળી તેમાં ૨ થી ૩ ગ્રામ કરીયાતુ અને ૧ ગ્રામ સુંઠનું ચુર્ણ નાખી ઢાંકી દેવું. એકાદ કલાક પછી ઝીણા કપડાથી ગાળી સવાર સાંજ તાજું બનાવીને પી જવું. પંદર વીસ દીવસ પીવાથી શરીરની માંસ, રક્ત, મેદાદી ધાતુઓમાં પ્રવેશેલ જીર્ણજ્વર મટે છે. તાવમાં હંમેશાં પીત્તનો પ્રકોપ હોય છે. કરીયાતુ પીત્તના પ્રકોપને શાંત કરે છે. જીર્ણ વીષમ જ્વરમાં જ્યારે તાવ શરીરની અંદર જ ગુપ્તાવસ્થામાં હોય અને અપચો તથા શરીરમાં બળતરા-દાહ રહેતી હોય ત્યારે કરીયાતાથી ઘણો ફાયદો થાય છે.

(૭) જીર્ણજ્વરમાં દ્રાક્ષ લાભદાયક છે.

(૮) ઝીણો તાવ રહ્યા કરે, થર્મોમીટર પર તાવ જોવા ન મળે, પરંતુ અંદરથી તાવ જેવું લાગ્યા કરે અને બેચેની અનુભવાયા કરે તો દરરોજ જે ચાય પીવામાં આવે છે તેવી ચાય બનાવવી પરંતુ તેમાં ખાંડને બદલે મીઠું નાખવું અને દુધ નાખવું નહીં. આવી ગરમ નમકીન ચાય દીવસમાં ચારેક વખત(દર ચારેક કલાકના અંતરે) પીવાથી જીર્ણજ્વર મટે છે.

(૯) દીવસમાં ત્રણ-ચાર વાર કાચી વરીયાળી ૧-૧ ચમચો ખાવાથી અને ઉપર એક ગ્લાસ લીંબુનું શરબત ધીમે ધીમે પીવાથી જીર્ણજ્વર મટે છે.

(૧૦) ખજુર, સુંઠ, સાકર અને ઘી પ્રમાણસર દુધમાં ખુબ ઉકાળી દીવસમાં બે-ચાર વખત પીવાથી જીર્ણજ્વર મટે છે.

(૧૧)  એક ચમચો અજમો ચાવ્યા વીના પાણી સાથે ગળવાથી-ફાકવાથી  જીર્ણજ્વર-ઝીણો તાવ રહ્યા કરતો હોય તો તે મટે છે. પ્રયોગ દીવસમાં દર ચારેક કલાકના અંતરે કરવો.

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: