દુર્ગંધ

દુર્ગંધ (૧) અજમામાં દુર્ગંધ નાશ કરવાનો ઉત્તમ ગુણ છે. જુની કબજીયાતને લીધે મળ સડવાથી દુર્ગંધમય બની જતો હોય છે. જેથી વાછુટ પણ દુર્ગંધી બની જાય છે. આ મળ, વાછુટ, કફ, શ્વાસ કે દાંતની દુર્ગંધ દુર કરવા અડધી ચમચી અજમો રોજ રાત્રે ખુબ જ ચાવીને ખાવો. પીત્તવાળાઓએ સાકર મેળવીને ખાવો.

(૨) શ્વાસમાં દુર્ગંધ આવતી હોય તો સાથે પાણીની બોટલ રાખવી, અને થોડું થોડું પાણી પીતા રહેવાથી મોંમાં લાળ બનવાની ક્રીયા ઝડપી બને છે અને દુર્ગંધયુક્ત પદાર્થ ધોવાઈ જતાં વાસ આવતી નથી.

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: