ધાતુપુષ્ટી

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

ધાતુપુષ્ટી 

(૧) ૫૦૦ ગ્રામ જવનો લોટ, ૫૦૦ ગ્રામ ઘી અને ૫૦૦ ગ્રામ સાકર કલાઈવાળા વાસણમાં તપાવી તેમાં ૧૦ ગ્રામ ધોળાં મરીનું ચુર્ણ અને ૨૦ ગ્રામ એલચીનું ચુર્ણ મેળવી પુનમની રાતે અગાસીમાં ઝાકળમાં મુકી રાખી, રોજ સવારે ૫૦-૫૦ ગ્રામ ખાવાથી ધાતુપુષ્ટી થાય છે.

(૨) એલચી, જાવંત્રી, બદામ, ગાયનું માખણ અને સાકર એકત્ર કરી રોજ સવારે ખાવાથી ધાતુપુષ્ટી થાય છે.

(૩) ચીકુ સાકર સાથે ખાવાથી ધાતુપુષ્ટી થાય છે.

(૪) શીયાળાની ઋતુમાં સવારે ખજુરને ઘીમાં સાંતળી ખાઈ તેની ઉપર એલચી, સાકર અને કૌંચા નાખી ઉકાળેલું દુધ પીવાથી ઉત્તમ ધાતુપુષ્ટી થાય છે.

(૫) રોજ સવારે ૨૦-૨૫ કે માફક આવે તેટલા કુણા ભીંડા ખાવાથી ધાતુપુષ્ટી થાય છે.

(૬) સુકા અંજીરના કકડા તેમ જ બદામ ગરમ પાણીમાં પલાળી રાખી ઉપરથી ફોતરાં કાઢી, સુકવીને, ખડી સાકરની ભુકી, એલચીની ભુકી, કેસર, ચારોળી, પીસ્તાં અને બળદાણા લઈ ખાંડી, તે બધું ગાયના ઘીમાં આઠ દીવસ ભીંજવી રાખવું. પછી રોજ સવારે ૨૦ ગ્રામ જેટલું એ મીશ્રણ ખાવાથી ક્ષીણ શક્તીવાળાની ધાતુવૃદ્ધી થાય છે.

(૭) બીલાના બીને દુધ સાથે લેવાથી ધાતુપુષ્ટી થાય છે.

(૮) અશ્વગંધા, સફેદ મુસળી, ગોખરું, બળદાણા, કૌંચા અને આમળાં આ દરેક ઔષધોનાં અડધી અડધી ચુર્ણ સાથે બે ચમચી સાકર મીશ્ર કરી બે ભાગ કરી બે પડીકી બનાવી લેવી. આમાંથી એક પડીકી સવારે અને એક રાત્રે લેવી અને ઉપર એક ગ્લાસ દુધ પીવાથી ધાતુપુષ્ટી થાય છે.

(૯) કાળી મુસળી દસ ગ્રામ, તાલીમખાના વીસ ગ્રામ અને ગોખરું ત્રીસ ગ્રામ મીશ્ર કરી ખુબ ખાંડી બનાવેલા બારીક ચુર્ણને મુસલ્યાદી ચુર્ણ કહે છે. રોજ સવારે એક ગ્લાસ દુધમાં પાંચ ગ્રામ આ ચુર્ણ એક ચમચી ખડી સાકર નાખી એક મહીના સુધી પીવાથી મૈથુનશક્તી વધે છે.

(૧૦) બીજા એક ચુર્ણનું નામ છે ગોક્ષુરાદી ચુર્ણ. સડેલા ન હોય એવા પુષ્ટ ગોખરુ, તાલીમખાના, શતાવરી, કૌંચબીજ, નાગબલા (ગંગેરણી) અને બળબીજ(બળદાણા) દરેક સો સો ગ્રામ મીશ્ર કરી બનાવેલા ચુર્ણને ગોક્ષુરાદી ચુર્ણ કહે છે. એક ચમચી આ ચુર્ણ અને એક ચમચી સાકર દુધમાં નાખી પીવાથી થોડા દીવસમાં મૈથુનશક્તી વધે છે.

ધાતુવીકાર એક પાકું કેળું ૫ ગ્રામ ઘી સાથે સવાર-સાંજ અઠવાડીયા સુધી ખાવાથી ધાતુવીકાર મટે છે. (ઠંડી જેવું લાગે તો તેમાં ચાર-પાંચ ટીપાં મધ ઉમેરવું.)

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: