નાકની તકલીફ Nak

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

નાકની તકલીફ નાકમાં ફોડલી, નાકની શુષ્કતા, નાકની આર્દ્રતા કે નાકનું બીજું કોઈ પણ દર્દ હોય તો થોડા દીવસ ઉપવાસ કરવાથી દર્દ નાશ પામે છે. નાકની  ગંભીર મોટી બીમારી માટે આ સલાહ નથી પણ નાની સામાન્ય તકલીફ માટે આ કરી શકાય.

નાક બંધ થઈ જવું (૧) મરી કે અજમો નાખી ગરમ કરેલું તેલ નાકમાં નાખવાથી, સુંઘવાથી કે નાકે ચોળવાથી બંધ થઈ જતું નાક ખુલે છે.

(૨) કપુર, નવસાર અને ચણા ભેગાં કરી અતી બારીક પાઉડર બનાવી કાચની શીશીમાં બંધ કરી રાખી મુકવું. નાક બંધ થઈ માથું દુખતું હોય તો જરુર મુજબ દીવસમાં આઠ-દસ વખત શીશી ખુબ હલાવી ખોલીને ઉંડા શ્વાસ લઈ સુંઘવું.

(૩) નીલગીરીનાં ટીપાં રુમાલમાં નાખી સુંઘતાં રહેવાથી બંધ થઈ ગયેલું નાક ખુલી જાય છે. નાના બાળકનું નાક બંધ થઈ ગયું હોય તો નીલગીરીનાં ટીપાં નાખેલ રુમાલ બાળકના કોલરમાં ભેરવી દેવો.

(૪) બાહ્ય પ્રાણાયામ કરવાથી પણ બંધ થયેલું નાક ખુલી શકે છે; જેમાં શ્વાસ મોં વાટે બહાર કાઢવો, પણ નાક વડે લેવાનો પ્રયાસ કરવો. ત્રણ-ચાર પ્રાણાયામ યોગ્ય રીતે કરવાથી નાક ખુલી શકે. બાહ્ય પ્રાણાયામમાં બાહ્ય કુંભક મહત્ત્વનો છે, એટલે કે શ્વાસ જેટલો વધારેમાં વધારે બહાર રોકી રાખી શકાય તેટલો વધુ અને ઝડપી લાભ થાય છે.

નાકમાંથી લોહી ડુંગળી કચરી તેનો રસ સુંઘાડવાથી અથવા નાકમાં તેનાં ટીપાં પાડવાથી નાકમાંથી પડતું લોહી બંધ થાય છે.

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: