પથરી

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

પથરી

લંડનમાં થયેલા એક સંશોધન મુજબ આખા દીવસ દરમીયાન શરીરના બધા સ્નાયુઓ સક્રીય થાય તેવી કસરત કરતા રહેવાથી પથરી થવાનું જોખમ ૭૦% ઘટી જાય છે. કેમ કે એનાથી શરીરમાં ખરાબ કૉલેસ્ટરોલનું પ્રમાણ ઘટે છે અને સારા કૉલેસ્ટરોલનું પ્રમાણ વધે છે, જે પથરી થતી રોકવામાં સહાયક થાય છે.

પથરીની તકલીફ થશે એમ લાગે કે તરત જ ગળ્યા પદાર્થ, મરચું, ગરમ મસાલા, દહીં, ઘી, ખાટાં પીણાં, માંસ વગેરે સદંતર છોડી દેવાં. ખુલ્લી હવામાં ફરવા જવું, કસરત કરવી, પુરતા પ્રમાણમાં પાણી પીતા રહેવું.

ખોરાકમાં જુના ચોખા, કળથી, જવ, આદુ, મુળા વગેરે લાભકારક છે.

પથરી વાયુ, પીત્ત, કફ અને વીર્ય એમ ચારમાંથી કોઈ કારણે થાય છે. કયા કારણે પથરી થઈ છે તે જાણીને આ ઉપાયો પૈકી યોગ્ય ઉપાય અજમાવી શકાય.

(૧) કાકડીનાં બી અને કબુતરની હગાર વાટી ચોખાના ઓસામણમાં ખાવાથી પથરી નીકળી જાય છે.

(૨) કોળાનો રસ શેકેલી હીંગ અને જવખાર મેળવી પીવો પથરી પર ગુણકારી છે.

(૩) પાલખના પાનનો રસ અથવા ક્વાથ (ઉકાળો) લેવાથી પથરી ઓગળી જાય છે, અને મુત્રવૃદ્ધી થઈને પથરીના કણ બહાર નીકળી જાય છે. 

(૪) મુળાના પાનના રસમાં પોટેશ્યમ નાઈટ્રેટ નાખી પીવાથી પથરી મટે છે.

(૫) મુળાનાં ૪૦ ગ્રામ બીને ૨૫૦ મી.લી. પાણીમાં ઉકાળી અર્ધું પાણી બાકી રહે ત્યારે પીવાથી પથરી મટે છે.

(૬) લીંબુના રસમાં સીંધવ મેળવી કેટલાક દીવસ સુધી નીયમીત પીવાથી પથરી ઓગળી જાય છે.

(૭) વેંગણનું શાક ખાવાથી પેશાબની છુટ થઈ શરુઆતની નાની પથરી ઓગળી જાય છે.

(૮) સકરટેટી કે ચીભડાનાં બીની મીંજને પાણીમાં પીસી, ગાળીને પીવાથી પથરી મટે છે.

(૯) હળદર અને જુનો ગોળ છાસમાં મેળવી પીવાથી પથરીમાં ફાયદો થાય છે.

(૧૦) ૧ ચમચી અશ્વગંધાનું ચુર્ણ તાજી મોળી છાસ સાથે નીયમીત સવાર, બપોર, સાંજ લેવું. અશ્વગંધાનાં સુકવેલાં મુળીયાં એ જ નામે બજારમાં આખાં તેમજ ચુર્ણરુપે મળે છે.

(૧૧) સરગવાના મુળનો કાઢો કરી પીવાથી પથરી તુટે છે.

(૧૨) ગોખરુનું ચુર્ણ મધમાં પીવાથી પથરી ઓગળી જાય છે.

(૧૩) પથરી અને સોજામાં જવ ફાયદો કરે છે. આશરે ૧૦૦ ગ્રામ જવને અધકચરા ખાંડી, બે ગ્લાસ જેટલા પાણીમાં ચાર પાંચ ઉભરા આવે ત્યાં સુધી ઉકાળવું. ઠંડુ પડે ત્યારે એને ગાળીને પી જવું. એને બાર્લી વૉટર કહે છે. આ બાર્લી વૉટર સવાર-સાંજ તાજું બનાવીને પીવાથી થોડા દીવસમાં મુ્ત્ર માર્ગની પથરીમાં રાહત થાય છે. મુત્રાવરોધ, મુત્રકર્ષ, મુત્રદાહ અને મુત્રમાં થતો રક્તસ્રાવ મટે છે. તૃષા, ઉલટી, ઝાડા, ગૅસ વગેરેમાં ફાયદો થાય છે.

(૧૪) દરરોજ સવારે નરણા કોઠે ૧૦-૧૨ કાજુ ચાવીને ખાવાથી પથરી મટે છે. અન્ય ચીકીત્સાની સાથે સહાયક ચીકીત્સા તરીકે પણ આ કરી શકાય.

(૧૫) બીજોરાનો રસ સીંધવ મેળવી દીવસમાં ચારેક વખત પીવાથી પથરી તુટીને બહાર નીકળી આવે છે. આ રસ થોડું પાણી ઉમેરીને પણ લઈ શકાય.

(૧૬) નાનાં અને મોટાં બંને જાતનાં ગોખરું, પાષાણભેદ, સાગનાં બીજ, કાકડીની મીંજ, સાટોડીનાં મુળ, ભોંયરીંગણીનાં મુળ અને ગળો દરેક સો-સો ગ્રામ અધકચરાં ખાંડી, તેમાંથી બે ચમચી ભુકો બે ગ્લાસ પાણીમાં અડધું બાકી રહે ત્યાં સુધી ઉકાળી, ગાળીને ઠંડુ કરી પીવાથી મુત્રમાર્ગની પથરી તેમ જ મુત્રમાર્ગ અને કીડનીના રોગો મટે છે.

(૧૭) સરગવો, ગોખરું, કાકડી અને ચીભડાનાં બીજ સો-સો ગ્રામ, તથા ભોંયરીંગણી, જવ, સાટોડી શેરડીનાં મુળ અને ધરોનાં મુળ પચાસ-પચાસ ગ્રામ એક સાથે ખાંડી સવારે અને રાત્રે ચાર કપ પાણીમાં એક ચમચી ચુ્ર્ણ નાખી ઉકાળી એક કપ જેટલું બાકી રહે ત્યારે ઉતારી સહેજ ગરમ હોય ત્યારે ધીમે ધીમે પી જવું. આ ઉકાળો દરરોજ તાજો બનાવી નીયમીત રીતે ત્રણ-ચાર મહીના પીવાથી વટાણાના દાણા જેવડી પથરી પણ ધીમે ધીમે ઓગળી ખસીને મુત્રમાર્ગની બહાર ફેંકાઈ જાય છે. મુત્રમાર્ગના બીજા ઘણા રોગોમાં પણ આ ઉકાળો ફાયદાકારક છે. એમાં જરુરી પરેજી પાળવી પણ ખુબ અગત્યની છે. દોઢ-બે મહીના બાદ નવાં ઔષધો લાવી ફરીથી ઉપરોક્ત મીશ્રણ બનાવી લેવું.

(૧૮) જાંબુડાંની અંદરની છાલ તથા એના ઠળીયાનું ચુર્ણ ૫-૫ ગ્રામ દીવસમાં ત્રણ વાર પાણી સાથે લેવાથી પથરી તુટી જાય છે.

(૧૯) એખરાના મુળનો ઉકાળો પીવાથી પેશાબની પથરી તુટે છે.

(૨૦) નાળીયેરના પાણીમાં લીંબુનો રસ મેળવી રોજ સવારે પીવાથી પથરી દુર થઈ જાય છે.

(૨૧) લીમડાની અંતરછાલનો ઉકાળો દીવસમાં ત્રણ વખત નીયમીત પીવાથી કીડનીની પથરીનું દર્દ નરમ પડે છે.

(૨૨) વરણાની છાલ, પાષાણભેદ, સુંઠ અને ગોખરું સમાન ભાગે ખાંડી એક ચમચી ભુકાનો ઉકાળો બનાવી જવખાર મેળવી સવાર-સાંજ પીવાથી પથરી અને મુત્રશર્કરા મટે છે.

(૨૩) દરરોજ ૧૦૦ મી.લી. લીંબુનો રસ પીવાથી પથરીના રોગમાં છ દીવસમાં ફાયદો જણાવા માંડે છે. એનાથી નવી પથરી બંધાતી અટકે છે. આ માટે તાજા લીંબુનો રસ જ ઉપયોગી થાય છે.

(૨૪) પથરીના દરદીને જો નીયમીત કળથીનો સુપ કે કળથીનું શાક આપવામાં આવે તો ધીમે ધીમે તુટીને પથરી નીકળી જાય છે.

(૨૫) કળથી, પાષાણભેદ અને ગોખરુ સરખા ભાગે લઈ ભુકો બનાવી ૨૫ ગ્રામ જેટલો ભુકો બે ગ્લાસ પાણીમાં પલાળી ધીમા તાપે ઉકળવા દેવો અને પોણો ગ્લાસ જેટલું પ્રવાહી બાકી રહે ત્યારે ઉતારી ગાળીને પીવાથી પથરીની તકલીફ દુર થશે.

(૨૬) પથરી માટે કળથીનો એક બીજો પ્રયોગઃ કળથી અને સુકા સરપંખાનો સરખા ભાગે ભુકો બનાવી ૨૫ ગ્રામ જેટલો ભુકો બે ગ્લાસ પાણીમાં પલાળી ધીમા તાપે ઉકળવા દેવો. પોણો ગ્લાસ જેટલું પ્રવાહી બાકી રહે ત્યારે ઉતારી, ગાળી તેમાં બે ગ્રામ સીંધવ મેળવી હલાવીને પીવાથી પથરી તુટીને નીકળી જશે.

(૨૭) રોજ રાત્રે પચાસ ગ્રામ જેટલી (કાળી) કળથી સોળ ગણા પાણીમાં પલાળી સવારે મીક્સરમાં વલોવી સ્વચ્છ કપડાથી ગાળી પી જવાથી પથરી મટે છે.

(૨૮) જાડા લાંબા અને કીનારી પર કાંટા ધરાવતાં કુંવારપાઠાનાં પાંદડાં પીત્તજન્ય રોગો તેમ જ પથરીમાં ફાયદો કરે છે.

(૨૯) પથરીનો દુખાવો જો વધારે ન હોય તો અરણીનાં બીજનું અડધી ચમચી ચુર્ણ તાજી, મોળી, છાશમાં મેળવીને સવાર-સાંજ પીવાથી થોડા દીવસમાં તુટી જઈ નીકળી જાય છે. સાથે અરણીનાં પાનની ભાજી બનાવીને ખાવાથી ઝડપથી ફાયદો થાય છે.

(૩૦) નાળીયેરનાં ફુલના પુષ્પદંડને વાટીને દુધ સાથે પીવાથી થોડા દીવસોમાં જ પેશાબ સાફ આવી મુત્રમાં જતી પથરી મટે છે. નાની પથરી હોય તો તે ઓગળીને નીકળી જાય છે.

(૩૧) મોટા ભાગના હોમિયોપથી ઉપચારોમાં પથરીના દર્દીઓને તડબૂચ ખાવાનું કહેવાય છે.

(૩૨) અંઘેડાનો ક્ષાર નાખી ગોમુત્ર પીવાથી પથરી મટે છે.

ટૅગ્સ:

12 Responses to “પથરી”

 1. Raxit Thakkar Says:

  What would you call ‘કળથી’ in Hindi / English / Marathi?

  • ગાંડાભાઈ વલ્લભ Says:

   નમસ્તે,
   મારા બ્લોગની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર.
   કળથીને સંસ્કૃતમાં કુલસ્થ (कुलस्थ), હીન્દીમાં કુલથી અને અંગ્રેજીમાં હૉર્સ ગ્રામ (horse gram) કહે છે. માફ કરજો, મરાઠી શબ્દ મને મળી શક્યો નથી.
   -ગાંડાભાઈ

 2. Devang Shah Says:

  Goods

  Thanks

 3. Chintan Says:

  Great!!
  Thanks for suggestion..

 4. jaffer Says:

  so many remedies! wonderful.hats of to you sir.

 5. shreejisharnam Says:

  સુંદર પ્રયોગો અને સરલ હતા…ખુબ જ ગમ્યા……

 6. keshubhai Says:

  thank you gandbhai bahuj saras apno pathri vice upcar batavel se

 7. tejasbhai Says:

  very useful information thanks gandabhi pan mare e janvu chhe ke kadathi nu seven fakt savare j karay k sanje pan thai sake mane pathri ma kadathi thi bav j faydo thayo chhe plz reply

  • ગાંડાભાઈ વલ્લભ Says:

   નમસ્તે તેજસભાઈ,
   મારા બ્લોગની મુલાકાત લેવા બદલ હાર્દીક આભાર.
   કળથી સાંજે પણ લઈ શકાય. કળથી પીત્તકારક એટલે કે ગરમ હોવાથી જેમની પીત્ત પ્રકૃતી હોય તેમણે એમાં બીજાં પીત્તનાશક ઔષધો કે પદાર્થો યોગ્ય પ્રમાણમાં ઉમેરવા જોઈએ. વળી એ પીત્તકારક હોવાના કારણે વધુ પ્રમાણમાં લેવી પણ હીતાવહ નથી-પચવામાં હલકી હોવા છતાં. વધુમાં વધુ એક સમયે ૫૦ ગ્રામથી વધુ ન લેવી.

   Gandabhai Vallabh
   My blog:gandabhaivallabh.wordpress.com

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: