પેશાબના રોગોમાં મગ

પેશાબના રોગોમાં મગ દરરોજ એક મુઠી મગ સવાર-સાંજ નીયમીત ખાવાથી પેશાબ બાબતની ફરીયાદો મટે છે. મગ ફણગાવીને, બાફીને-રાંધીને, મગનું પાણી કે મગની દાળ બનાવીને પણ આહારમાં લઈ શકાય. એમાં સૌથી વધુ અસરકારક મગનું પાણી છે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: