પ્રદર

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આ આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

પ્રદર

 

 (૧) એક પાકું કેળું ૫ ગ્રામ ઘી સાથે સવાર-સાંજ ખાવાથી સ્ત્રીઓનો પ્રદર રોગ અઠવાડીયામાં મટે છે.

(૨) કેળનાં કુમળાં પાનને બારીક વાટી દુધમાં ખીર કરીને પીવાથી પ્રદર મટે છે.

(૩) પાકાં કેળાં, આમળાંનો રસ અને સાકર એકત્ર કરી પીવાથી પ્રદર અને સોમરોગ(બહુમુત્રરોગ) મટે છે.

(૪) ૩ ગ્રામ મેથીનું ચુર્ણ થોડા ગોળ તથા ઘી સાથે સવાર-સાંજ ચાવીને ખાવાથી તથા મેથીના લોટની પોટલી બનાવી યોનીમાં રાખવાથી પ્રદર રોગમાં ફાયદો થાય છે.

(૫) આમળાનું ચુર્ણ સાકર સાથે ખાવાથી પ્રદર મટે છે.

(૬) આંબાની અંતરછાલનો ૪૦૦ ગ્રામ પાણીમાં ઉકાળો કરી ૫૦ ગ્રામ બાકી રહે ત્યારે ગાળી પીવાથી પ્રદર મટે છે.

(૭) આંબાની ગોટલીનું ચુર્ણ મધમાં લેવાથી રક્તપ્રદર  મટે છે.

(૮) કોળાનો અવલેહ (જુઓ લીંકhttps://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/) ખાવાથી પ્રદર મટે છે.

(૯) જાંબુડીની છાલનો ક્વાથ મધ મેળવી ૫-૭ દીવસ સુધી દીવસમાં બે વાર લેવાથી પ્રદર મટે છે.

(૧૦) જાંબુડીના મુળને ચોખાના ઓસામણમાં ઘસી ૧-૧ ચમચી સવાર-સાંજ લેવાથી જુનો પ્રદર મટે છે.

(૧૧) દાડમના ફળની છાલ ચોખાના ઓસામણમાં લેવાથી પ્રદર રોગમાં ફાયદો થાય છે.

(૧૨) રાયણનાં પાન અને કોઠીનાં પાન વાટી કલ્ક(ચટણી) કરી, ઘીમાં શેકી ખાવાથી પ્રદર મટે છે.

(૧૩) રાયણનાં પાનનો રસ સ્ત્રીઓના પ્રદરમાં ફાયદો કરે છે.

(૧૪) સ્ત્રીઓના પ્રદરમાં કોઠા તથા વાંસનાં પાંદડાંનું ચુર્ણ મધમાં લેવાથી સારો ફાયદો થાય છે.

(૧૫) રાયણનાં પાન દુધમાં વાટી કલ્ક કરી, ૧૦ ગ્રામ કલ્ક ઘીમાં શેકી સવાર-સાંજ ખાવાથી થોડા દીવસમાં પીત્તપ્રદર મટે છે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

2 Responses to “પ્રદર”

  1. અનામિક Says:

    pradar atle shu

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: