પ્રમેહ

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આ આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

પ્રમેહ વારંવાર ઘાટો, ડહોળાયેલો પેશાબ કરવા જવું પડે તેને પ્રમેહ કહે છે. એટલે કે પેશાબ ચોખ્ખો ન હોવો તે.

(૧) અડધી ચમચી હળદર અને બે ચમચી કાળા તલ ખુબ ચાવીને સવાર-સાંજ ખાવાથી પ્રમેહ મટે છે.

(૨) હળદર અને આમળાનું સમાન ભાગે બનાવેલું ચુર્ણ એક ચમચી જેટલું સવારે અને રાત્રે લેવાથી પ્રમેહ અને પેશાબના અન્ય રોગો પણ મટે છે.

(૩) એલચી, અશ્વગંધા, લવીંગ, લીંડીપીપર, સુંઠ, ચંદન, ચણકબાબ, વાળો, વાંસકપુર, જાયફળ, હરડે, બહેડાં, આમળાં, ગળો, ગોખરું, નાગરમોથ, નાગકેસર અને શતાવરી દરેક ૨૦-૨૦ ગ્રામ લઈ મીશ્ર કરી, ખુબ ખાંડી બારીક ચુર્ણ કરી હવાચુસ્ત બોટલમાં રાખવું. એક ચમચી જેટલું આ ચુર્ણ લેવાથી દરેક પ્રકારના પ્રમેહ મટે છે.

(૪) આમળાના સ્વરસમાં હળદરનું ચુર્ણ મેળવી મધમાં ચાટવાથી સર્વ પ્રકારના પ્રમેહ મટે છે.

(૫) કાચાં કેળાં સુકવી, ચુર્ણ બનાવી, ૫ ગ્રામ ચુર્ણ દુધ સાથે દરરોજ લેવાથી પ્રમેહ રોગમાં બહુ જ ફાયદો થાય છે.

(૬) ભેંસના તાજા દુધમાં વડનું થોડું દુધ મેળવી એકથી બીજા પાત્રમાં રેડીને ઉકાળવું. આ દુધના સેવનથી પ્રમેહ રોગ મટે છે.

(૭) એક ચમચી અરણીના મુળનો ભુકો કરી તેનો ઉકાળો કરી સવાર-સાંજ પીવાથી વાસામેહ અને ઈક્ષુમેહ (પ્રમેહના બે પ્રકાર) મટે છે.

(૮) ૫૦ ગ્રામ ઘઉં રાત્રે ૨૦૦ મીલી. પાણીમાં પલાળી રાખી, સવારે ઝીણા વાટી વસ્ત્રગાળ કરી, ૧૦ ગ્રામ સાકર મેળવી પીવાથી પ્રમેહ મટે છે.

(૯) સમાન ભાગે મુળાના પાનનો રસ અને મધ લેવાથી પ્રમેહનું પ્રમાણ ઘટે છે.

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: