પ્રસુતા માટે

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આ આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

પ્રસુતા માટે જે સ્ત્રીઓને પ્રસુતી પછી શરીર તપી જતું હોય, બાળકની જરુરીયાત પુરતું ધાવણ આવતું ન હોય, શરીર કમજોર અને ફીક્કું પડી ગયું હોય, લોહી-માંસ વધતા ન હોય એવી સ્ત્રીઓએ શતાવરી, ગળો, જેઠીમધ અને સાકરનું સમભાગે બનાવેલું અડધી ચમચી ચુર્ણ એક ચમચી ગાયના ઘીમાં મીશ્ર કરીને સવારે, બપોરે અને રાત્રે ચાટવાથી થોડા દીવસોમાં આ બધી તકલીફો શાંત થાય છે. પ્રસુતી પછી શ્વેતપ્રદરની તકલીફ થતી હોય તો એક ચમચી અશ્વગંધા ચુર્ણ અને એક ચમચી સાકર એક ગ્લાસ દુધમાં નાખી ઉકાળી ઠંડું પાડી પીવું.

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: