બહેરાશ

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આ આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

બહેરાશ (જુઓ કાનના રોગો-કાનની બહેરાશ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2010/04/11/%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%A8%E0%AA%BE-%E0%AA%B0%E0%AB%8B%E0%AA%97%E0%AB%8B/) (૧) ધોળી ડુંગળીના રસનાં ટીપાં રોજ બે વખત કાનમાં નાખવાથી બહેરાશ મટે છે. (૨) તાજા સ્વમુત્રનાં ટીપાં કાનમાં મુકવાથી બહેરાશમાં લાભ થાય છે.

ટૅગ્સ:

2 Responses to “બહેરાશ”

  1. Kanubhai J. Shah Says:

    I am 73 years sr, citizen staying in Amdavad, Maninagr. having deafness problem, looking for good ayurvedic treatment, kindly advise me on my e-mail and oblige.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: