મસા-ડાઘ

ચહેરા પરના મસા-ડાઘ (૧) મોરની બીટ સરકામાં મેળવી ચહેરા પરના મસા પર દરરોજ દીવસમાં ત્રણ વાર લાંબા સમય સુધી લગાડતા રહેવાથી મસા દુર થાય છે.

(૨) હળદર અને મીઠું પાણીમાં મેળવી મસા પર લગાડતા રહેવાથી બે-ત્રણ અઠવાડીયામાં મસાનું પરુ બની મસા દુર થાય છે.

(૩) ભીના ચુનામાં આદુ લસોટી મસા ઉપર લગાવવાથી ધીરે ધીરે મસા નાબુદ થાય છે.

Tags:

2 Responses to “મસા-ડાઘ”

 1. shraddha Says:

  ane maso moto hoy to????????????

  • ગાંડાભાઈ વલ્લભ Says:

   શ્રદ્ધાબહેન,
   નમસ્તે. મને મસો મોટો હતો, જે હળદર અને મીઠું પંદરેક દીવસ સુધી લગાડતાં મટી ગયો હતો.
   માફ કરજો, હું ત્રણ વીક સુધી બહાર હતો આથી આપને પ્રત્યુત્તર આપવામાં મોડું થયું છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: