મુત્રદાહ

ઉપચારોનીષ્ણાતનુંમાર્ગદર્શનલઈનેકરવા, અહીંઆપવાનોહેતુ માત્રમાહીતીનોછે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

(૧) બાર્લી વૉટર પીવાથી મુત્રદાહ મટે છે.

(૨) ઠંડા પાણીના ટબમાં કમરબુડ બેસવાથી અથવા ઠંડા પાણીથી મુત્રમાર્ગ-મુત્રેન્દ્રીય વારંવાર ધોવાથી અને તેના પર ભીનું પોતું મુકી રાખવાથી ઠંડક થાય છે.

(૩) આમળાં અને હળદર ૧૦-૧૦ ગ્રામ ખાંડી, ક્વાથ કરી પીવાથી ગુદામાર્ગ અને મુત્રમાર્ગનો દાહ શાંત થાય છે અને પેશાબ સાફ આવે છે.

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: