મૅલેરીયા

ઉપચારોનીષ્ણાતનુંમાર્ગદર્શનલઈનેકરવા, અહીંઆપવાનોહેતુ માત્રમાહીતીનોછે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

(૧) ૧ કપ અતીશય ગરમ પાણીમાં  ૧ ચમચો મધ મેળવી દીવસમાં ચાર-પાંચ વખત ચા માફક પીવાથી મૅલેરીયામાં ફરક પડે છે.

(૨) લીમડાની અંતરછાલ, સંચળ અને અજમો સમાન ભાગે અને એ બધાના વજન જેટલા કડાના બારીક વસ્ત્રગાળ ચુર્ણને નીંબાદી ચુર્ણ કહે છે. ૧/૨ ચમચી જેટલું આ ચુર્ણ સવાર, બપોરે અને રાત્રે લેવું.

મૅલેરીયા મટી ગયા પછી ઝીણો તાવ ઘણા સમય સુધી રહ્યા કરતો હોય તો ૩ ગ્રામ કરીયાતાનો અને ૨ ગ્રામ સુંઠનો ભુકો એક કપ સારી રીતે ઉકાળેલા પાણીમાં નાખી અડધા કલાક સુધી ઢાંકી રાખવું. આ પછી ગાળીને પી જવું. સવાર-સાંજ તાજું બનાવી આ દ્રવ પીવાથી પંદર-વીસ દીવસમાં ઝીણો તાવ મટે છે.

(૩) ૧ ચમચી જીરાનું ચુર્ણ ૧૦ ગ્રામ કારેલીના રસમાં મેળવી પીવાથી મૅલેરીયા મટે છે.

(૪) મૅલેરીયા હોય કે તેનાથી બરોળ અને લીવર વધ્યાં હોય અને પેટમાં પાણી ભેગું થયું હોય- જલોદર થવા માંડ્યું હોય તો કારેલીનાં પાન છુંદી, રસ કાઢી, પહેલાં ૧૦ ગ્રામ અને પછી ૨૦-૨૦ ગ્રામ પાવાથી દરદીને પુશ્કળ પેશાબ છુટે છે, એક-બે ઝાડા થાય છે, ભુખ લાગે છે, ખોરાકનું પાચન થાય છે અને લોહી વધે છે.

(૪) કારેલીનાં સાડા ત્રણ પાન અને મરીના સાડા ત્રણ દાણા ભેગાં વાટી આપવાથી મૅલેરીયા મટે છે. કારેલીના પાનનો રસ પણ શરીરે લગાડી શકાય.

(૫) મરીનું ચુર્ણ તુલસીના રસ અને મધમાં મેળવી પીવાથી મૅલેરીયા મટે છે.

(૬) મૅલેરીયામાં દીવસ દરમીયાન જ્યારે તાવ ઓછો હોય ત્યારે ૧૨-૧૫ મરી ચાવીને દરરોજ ખાવાથી રોગ સારો થઈ જાય છે, અને ફરીથી થતો નથી.

(૭) દર ત્રણેક કલાકે ૧ ગ્લાસ પાણીમાં બે લીંબુનો રસ ખાંડ, સાકર કે નમક નાખી અથવા એમ ને એમ પીવાથી મૅલેરીયામાં લાભ થાય છે. અન્ય સારવાર સાથે પણ આ ઉપાય કરી શકાય. લીંબુ સમારી તેની ચીરી ચુસતા રહેવાથી પણ લાભ થાય છે.

(૮) ગંઠોડાનું ચુર્ણ મધમાં ચાટી ઉપર ગાયનું ગરમ દુધ પીવાથી ટાઢીયો તાવ મટે છે.

(૯) પાણીમાં મીઠું નાખી ઉકાળીને પીવાથી ટાઢીયો તાવ મટે છે.

(૧૦) ફુદીનાનો અને આદુનો રસ મીશ્ર કરી પીવાથી કે પાણીમાં ફુદીનો અને આદુ નાખી ઉકાળો બનાવી પીવાથી ટાઢીયો તાવ મટે છે.

(૧૧) ગળો, પીત્ત પાપડો, નાગરમોથ, કરીયાતું અને સુંઠ સરખે ભાગે અધકચરાં ખાંડી ઉકાળો કરી પીવાથી ટાઢીયો તાવ મટે છે.

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: