મૈથુન શક્તી

ઉપચારોનીષ્ણાતનુંમાર્ગદર્શનલઈનેકરવા, અહીંઆપવાનોહેતુ માત્રમાહીતીનોછે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

આયુર્વેદમાં મૈથુનશક્તી વધારનારાં પુશ્કળ ઔષધો છે. એમાંથી માત્ર અમુક જ નીચે આપવામાં આવ્યાં છે.  એમાંનાં ઘણાંખરાં ઔષધો પચવામાં ભારે હોય છે, આથી પોતાની પાચનશક્તી અનુસાર એને પ્રયોજવાં.

(૧) એરંડાનાં મુળ મૈથુન શક્તી વધારે છે. ઘણાં દ્રવ્યો મૈથુન શક્તી વધારે છે, પરંતુ મૈથુન શક્તી વધારનાર અને વાયુનો નાશ કરનાર ગુણોવાળો એક માત્ર એરંડો જ છે.

(૨) એક ગ્લાસ દુધમાં બે ચમચી ખડી સાકર, અડધી ચમચી- આશરે પાંચ-છ ગ્રામ જેટલું ગોખરુનું ચુર્ણ અને અડધી ચમચી શુદ્ધ કરેલાં કૌંચાનાં બીજનું ચુર્ણ નાખી ધીમા તાપે ઉકાળવું. દુધ બરાબર ઉકળે એટલે ઉતારી ઠંડું પાડી પી જવું. આ પ્રમાણે રોજ દીવસમાં બે વખત સવાર-સાંજ તાજેતાજું બનાવેલું દુધ દસથી વીસ દીવસ પીવાથી મૈથુનશક્તી વધે છે, શીથીલતા દુર થાય છે, ઉપરાંત મુત્રમાર્ગના રોગો પણ મટે છે. આ ઉપરાંત મુત્રમાર્ગની પથરી, પુરુષાતન ગ્રંથીની વૃદ્ધી (પ્રોસ્ટેટ એન્લાર્જમેન્ટ), મુત્રાવરોધ, મુત્રની બળતરા જેવી વીકૃતીઓ મટે છે.

(૩) એક ચમચી અશેળીયાનાં બી એક ચમચી સાકર સાથે રોજ રાત્રે લઈ ઉપર દુધ પીવાથી મૈથુનશક્તી વધે છે-વાજીકરણ અને રસાયન ઔષધ જેવી અસર થાય છે.

(૪) લાલ કમળમાં રક્તના દોષોને દુર કરવાનો અને મૈથુનશક્તી વધારવાનો વીશેષ ગુણ છે.

(૫) ગોખરું સ્નેહન, મુત્ર વધારનાર, બળ(વીર્ય) વધારનાર, તથા મૈથુનમાં ઉત્તેજના લાવનાર છે. એ શુક્રજંતુઓ વધારે છે. ધાતુપુષ્ટી માટે ગોખરું ઉત્તમ છે.

(૬) બસો ગ્રામ દુધમાં એટલું જ પાણી અને એક ચમચી ગોખરુંનું ચુર્ણ નાખી ધીમા તાપે ઉકાળી પાણીનો ભાગ ઉડી જાય એટલે ઉતારી ઠંડુ પડ્યે પીવાથી મૈથુનશક્તી વધે છે. સવાર-સાંજ તાજું બનાવીને પીવું. સાકર પણ નાખી શકાય.

એક ચમચી ગોખરું ચુર્ણ એટલી જ સાકર સાથે લઈને ઉપર દુધ પીવાથી મૈથુન શક્તીવધે છે.

(૭) ડોડીના સુકા મુળનું અડધી ચમચી ચુર્ણ સવાર-સાંજ તાજા દુધ સાથે ફાકવાથી મૈથુનશક્તી વધે છે.

(૮) રોજ થોડી શેરડી ખાવાથી શરીર હૃષ્ટપુષ્ટ થાય છે, બળ મળે છે, મેદની વૃદ્ધી થાય છે, અને મૈથુનશક્તી વધે છે.

(૯) પાકી મીઠી કેરીનો રસ દુધ સાથે ખાવાથી વજન, બળ અને મૈઉનશક્તી વધે છે. એ પચવામાં ભારે અને શીતળ હોય છે, આથી પાચનશક્તીનો ખ્યાલ રાખી સેવન કરવું.

(૧૦) કાળી મુસળી ૧૦ ગ્રામ, તાલીમખાના(એખરાનાં બીજ) ૨૦ ગ્રામ અને ગોખરું ૩૦ ગ્રામ મીશ્ર કરી ખુબ ખાંડી બારીક ચુર્ણ કરવું. એને મુસલ્યાદી ચુર્ણ કહે છે. રોજ સવારે આ ચુર્ણ ૫ ગ્રામ અને એક ચમચી ખડી સાકર દુધમાં નાખી ગરમ કરી એક મહીના સુધી પીવાથી મૈથુનશક્તી વધે છે.

(૧૧)  ગોખરું, તાલીમખાના, શતાવરી, કૌંચાબીજ, નાગબલા, બળબીજ, બળદાણા દરેક ૧૦૦-૧૦૦ ગ્રામને મીશ્ર કરી બનાવેલા ચુર્ણને ગોક્ષુરાદી ચુર્ણ કહે છે. આ ચુર્ણ એક ચમચી અને એક ચમચી ખાંડ દુધમાં નાખી પીવાથી મૈથુનશક્તી વધે છે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: