મોતીયો અને ઝામર

(૧) ખાખરાનો અર્ક આંખોમાં નાખવાથી નવા મોતીયામાં લાભ થાય છે. એનાથી ઝામરમાં પણ લાભ થાય છે.

(૨) ગુલાબજળ અને સાટોડી ઘસીને આંજવાથી પણ લાભ થાય છે.

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: