મોંમાં છાલાં

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આ આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

(૧) સાકરમાં સહેજ કપુર નાખી બારીક ચુર્ણ બનાવી દરરોજ દીવસમાં આઠ-દસ વખત છાલાં પડ્યાં હોય ત્યાં બધે ચોપડી દેવું. મોંમાં લાળ આવે અને ચુર્ણ ગળા નીચે ઉતરે તો પણ કોઈ વાંધો નથી. એનાથી મોંનાં છાલાં મટે છે.

(૨) મરી અને સુકી દ્રાક્ષ સમભાગે લઈ દીવસમાં ત્રણચાર વાર ચાવીને ખાવાથી મોનાં છાલાં મટે છે.

(૩) એક નાની વાડકી તાજા દહીંમાં અડધો લીટર પાણી નાખી હાથ વડે કે ચમચાથી હલાવી મીક્ષ કરી દીવસમાં ચારેક વખત કોગળા કરવાથી મોંનાં છાલાં મટે છે.

(૪) દરરોજ બે-ત્રણ કલાકે સુકા કોપરાનો મોટો ટુકડો ખુબ ચાવીને ખાવાથી થોડા દીવસોમાં મોંમાં પડેલાં છાલાં મટે છે.

(૫) એક લીટર પાણીમાં એક મોટો ચમચો હળદર નાખી ઉકાળીને ઠંડું પડ્યા પછી દીવસમાં ચાર-પાંચ વાર સારી રીતે કોગળા કરવાથી મોંમાં પડેલાં છાલાં મટે છે.

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: