રક્તપીત્ત-રક્તસ્રાવ

ઉપચારોનીષ્ણાતનુંમાર્ગદર્શનલઈનેકરવા, અહીંઆપવાનોહેતુ માત્રમાહીતીનોછે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

 મોં, નાક કાન વગેરેમાંથી રક્તસ્રાવ થાય તેને રક્તપીત્ત કહે છે.

(૧) લીંબુનો રસ ૨૫ ગ્રામ, ખાંડ ૧૨ ગ્રામ અને પાણી ૨૦૦ મી.લી. મેળવી સવાર-સાંજ પીવાથી ૧૫-૨૦ દીવસમાં રક્તપીત્ત-પાયોરીયા મટે છે.

(૨) દર ચાર કલાકે લીંબુનો ૬૦-૬૦ ગ્રામ રસ આપવાથી રક્તપીત્ત મટે છે.

(૩) અળવીના પાનનું શાક રક્તપીત્તના રોગી માટે સારું ગણાય છે.

(૪) કોબીનું શાક ખાવાથી રક્તપીત્તમાં રાહત થાય છે.

(૫) કોળાનો અવલેહ (જુઓ અનુક્રમ અથવા લીંકhttps://gandabhaivallabh.wordpress.com/2009/01/16/) ખાવાથી રક્તપીત્ત મટે છે.

(૬) તુવેરનાં પાનનો ૧૦ ગ્રામ રસ ૩૦ ગ્રામ ઘીમાં મેળવી પીવાથી રક્તપીત્ત મટે છે. તેનાથી નાક અને મોંમાંથી પડતું લોહી પણ બંધ થાય છે.

(૭) દુધીનો રસ કાઢી થોડા મધ કે સાકર સાથે લેવાથી નાક કે ગળામાંથી લોહી પડતું મટે છે.

(૮) દ્રાક્ષ, જેઠીમધ અને લીલી ગળો ૧૦-૧૦ ગ્રામ લઈ, ચારગણા પાણીમાં મેળવી, ઉકાળો કરી સવાર-સાંજ પીવાથી ઉર્ધ્વ રક્તપીત્ત (નાક, મોં, આંખ કે કાનમાંથી લોહી પડતું હોય તે) મટે છે.

(૯) દ્રાક્ષને મધમાં મેળવી ખાવાથી રક્તપીત્ત મટે છે.

(૧૦) દ્રાક્ષ અને ઉંબરાનાં મુળ ૧૦-૧૦ ગ્રામ લઈ ઉકાળો કરી પીવાથી રક્તપીત્ત મટે છે.

(૧૧) પાકાં ટામેટાંનો ૧૦૦ ગ્રામ રસ દીવસમાં ત્રણ વાર પીવાથી થોડા જ દીવસોમાં રક્તપીત્ત અને દાંતના પેઢાં શીથીલ થઈ તેમાંથી થતો રક્તસ્રાવ મટે છે.

(૧૨) પાકાં ટામેટાંના તાજા રસમાં થોડું પાણી અને મધ મેળવી પીવાથી રક્તપીત્ત તથા લોહીવીકાર મટે છે.

(૧૩) મધ સાથે ખજુર ખાવાથી રક્તપીત્ત મટે છે.

(૧૪) રાયણનાં પાન દુધમાં વાટી કલ્ક કરી, ૧૦ ગ્રામ કલ્ક ઘીમાં શેકી સવાર-સાંજ ખાવાથી થોડા જ દીવસમાં રક્તપીત્ત મટે છે.

(૧૫) રાયણનાં પાન અને કોઠીનાં પાન વાટી કલ્ક કરી, ઘીમાં શેકી ખાવાથી રક્તપીત્ત મટે છે.

(૧૬) ત્રીફળા અને ગરમાળાના ગર(ગોળ)ના બે ચમચી જેટલા ભુકાને બે ગ્લાસ પાણીમાં અડધું પાણી બાકી રહે ત્યાં સુધી ધીમા તાપે ઉકાળી ઠંડુ પાડી મધ અને સાકર મેળવી પીવાથી રક્તપીત્ત મટે છે.

(૧૭) એક ચમચી શતાવરી ચુર્ણ, એક ચમચી સાકરનું બારીક ચુર્ણ અને દોઢ ચમચી ગાયનું ઘી મીશ્ર કરી સવારે અને રાત્રે ચાટી જવું. ઉપર એક ગ્લાસ મળે તો બકરીનું અથવા તો ગાયનું દુધ પીવું. ૧૦થી ૧૫ દીવસના આ ઉપચારથી શરીરના કોઈ પણ ભાગનો રક્તસ્રાવ બંધ થાય છે.

(૧૮) કાંચનારના ફુલનું શાક ખાધા પછી બકરીનું દુધ પીવાથી રક્તસ્રાવ બંધ થાય છે. જો કાંચનારનાં તાજાં ફુલ ન મળે તો સુકાં ફુલનું અડધી ચમચી ચુર્ણ એકથી બે ચમચી મધ અથવા સાકર સાથે મીશ્ર કરી સવાર-સાંજ લેવું. ઉપર બકરીનું દુધ પીવું.

(૧૯) શરીર પર કંઈ પણ વાગે અને રક્તસ્રાવ થાય ત્યારે ઘા-વ્રણ પર ડીસ્ટીલ વોટર રેડી ઘા સ્વચ્છ કરી તેના પર ફુલાવેલી ફટકડી અથવા હળદર ચુર્ણ મુકી પાટો બાંધી દેવો. આ ઉપચારથી રક્તસ્રાવ બંધ થાય છે અને ઘા પાકતો નથી. પછી દરરોજ ફટકડીના દ્રાવણથી વ્રણ સાફ કરી ફુલાવેલી ફટકડી મુકી ડ્રેસીંગ કરવું. થોડા દીવસના ડ્રેસીંગથી વ્રણ રુઝાઈ જશે.

(૨૦) અડધા કપ ગુલાબજળમાં ચણાના દાણા જેટલી ફુલાવેલી ફટકડી નાખી નાકમાં ચાર-પાંચ ટીપાં પાડવાથી થોડી વારમાં જ નસકોરી બંધ થાય છે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: