રક્તવીકાર

રક્તવીકારના પ્રકારો અને કારણો ઘણાં છે.

(૧) રક્તવીકારમાં દરરોજ ૧-૧ ચમચી ત્રીફળા ચુર્ણ એકાદ ચમચો ગાયનું ઘી મેળવી દીવસમાં ત્રણ વખત દર ચાર કલાકને અંતરે લેવું. પ્રયોગ છએક માસ સુધી કરવાથી લોહીમાં રહેલા દોષો દુર થાય છે.

(૨) કાચી કોબીજનું પ્રચુર માત્રામાં સેવન કરવાથી કોઈ પણ પ્રકારનો રક્તવીકાર મટે છે. અન્ય ચીકીત્સાની સાથે પણ આ કુદરતી ઉપચાર કરી શકાય. અનુકુળ હોય તો કોબીજના રસનું સેવન કરી શકાય.

(૩) ટાંકાની ભાજી ખાવાથી રક્તવીકાર મટે છે.

(૪) અર્જુનની છાલનું ચુર્ણ લેવાથી રક્તવીકાર મટે છે.

(૫) ત્રીફળા ગુગળની બે બે ગોળી સવાર-સાંજ લેવાથી ભગંદર, નાસુર, રક્તવીકાર મટે છે, મેદ ઘટે છે.

(૬) શરીરમાં દાહ-બળતરા થતી હોય, રક્તવીકાર, ગુમડાં, શીળસ, ગરમી વધી હોય તથા નાક કે ગળામાંથી લોહી પડતું હોય તો દુધીના રસમાં મધ, સાકર કે ઘી નાખી પીવાથી મટે છે.

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: