રક્તસ્રાવ

ઉપચારોનીષ્ણાતનુંમાર્ગદર્શનલઈનેકરવા, અહીંઆપવાનોહેતુ માત્રમાહીતીનોછે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

(૧) હળદરને વાગેલા ઘા પર દબાવી દેવાથી લોહી નીકળતું બંધ થાય છે.

(૨) ૧-૧ કપ જેટલો તજનો ઉકાળો દરરોજ સવાર, બપોર, સાંજ પીવાથી ગમે તે કારણે- અતી આર્તવને લીધે, ક્ષયને લઈને, વાગવાથી કે શરીરના કોઈ અંદરના અવયવમાંથી થતો રક્તસ્રાવ મટે છે.

(૩) અરડુસી, કાળી દ્રાક્ષ અને હરડેનો ઉકાળો કરીને પીવાથી શરીરના કોઈપણ ભાગમાંથી વહેતું લોહી અટકે છે.

(૪) ઉમરાનાં પાકેલાં ફળ ગોળ નાખી ખાવાથી શરીરમાં ઠંડક થાય છે અને શરીરના કોઈ પણ ભાગમાંથી થતો રક્તસ્રાવ અટકે છે.

(૫) લોહીમાં પીત્ત ભળવાથી મુખ, નાક કે મળ વાટે લોહી પડતું હોય તો એક ગ્લાસ પાણીમાં અડધી ચમચી કરીયાતાનો ભુકો, બે ચમચી અરડુસીનો રસ અને બે ચમચી સાકર નાખી ઉકાળી, ગાળીને સવાર-સાંજ તાજો બનાવી પી જવું. ઉપરથી મળી શકે તો બકરીનું નહીંતર ગાયનું એક ગ્લાસ  દુધ પીવું. પીત્ત વધારનારા ખાટા, ખારા, તીખા, ગરમ, તીક્ષ્ણ અને સુક્ષ્મ ગુણવાળા પદાર્થો છોડી દેવા. પીત્તનું શમન થાય એવા મધુર અને ઠંડા પદાર્થોનું સેવન કરવું. બકરીના દુધમાં લોહી જામી જવાનો અને ચાંદામાં રુઝ લાવવાનો ગુણ રહેલો છે.

(૬) આપણા શરીરના કોઈ પણ માર્ગેથી જેમ કે નાક, કાન, મોઢામાંથી કે મળમાર્ગેથી, મુત્રમાર્ગેથી કે યોનીમાર્ગેથી રક્તસ્રાવ થતો હોય તો એક ગ્લાસ પાણીમાં બે ચમચી સાકર અને ચારથી છ ચમચી અરડુસીનો રસ મીશ્ર કરી દસથી પંદર દીવસ સવાર-સાંજ પીવાથી વારંવાર થતો આ પ્રકારનો રક્તસ્રાવ બંધ થઈ જાય છે. ડાયાબીટીસ હોય તો સાકરને બદલે એક એક ચમચી હળદર અને આમળાનું ચુર્ણ વાપરવું. અરડુસીમાં રક્તસ્રાવ બંધ કરવાનો એક વીશેષ ગુણ રહેલો છે. આ ઉપચારમાં સાકર, આમળાં અને હળદર પણ રક્તસ્રાવ રોકનારાં સહાયક ઔષધો છે. આ ઉપચાર વખતે એક ગ્લાસ જેટલું બકરીનું દુધ પણ પીવું જોઈએ.

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: