રતાંધળાપણું

ઉપચારોનીષ્ણાતનુંમાર્ગદર્શનલઈનેકરવા, અહીંઆપવાનોહેતુ માત્રમાહીતીનોછે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

(૧) ગુવારનાં કુંણાં પાનનું શાક ખાવાથી રતાંધળાપણું મટે છે.

(૨) જીરાનું ચુર્ણ રોજ ફાકવાથી ગરમી ઓછી થઈ રતાંધણાપણું મટે છે.

(૩) જીરુ, આમળાં અને કપાસનાં પાન સરખે ભાગે લઈ, ઠંડા પાણીમાં વાટી, ૨૧ દીવસ સુધી માથા પર લેપ કરી પાટો બાંધવાથી રતાંધળાપણું મટે છે.

(૪) ડુંગળીના રસમાં સહેજ મીઠું મેળવી, આંખમાં તેનાં ટીપાં પાડવાથી રતાંધળાપણું મટે છે.

(૫) ધોળાં મરી દુધમાં કે દહીંમાં ઘસી સવાર-સાંજ આંખમાં આંજવાથી રતાંધળાપણું મટે છે.

(૬) નાગરવેલનાં પાનનો રસ આંખોમાં નાખવાથી રતાંધળાપણું મટે છે.

(૭) બકરીના મુત્રમાં લવીંગ ઘસી આંખમાં આંજવાથી રતાંધળપણું મટે છે.

(૮) સવાર-સાંજ ટામેટાના રસનું સેવન કરવાથી રતાંધળાપણામાં ફાયદો થાય છે.

(૯) બીલીપત્રનો રસ પીવાથી તથા આંખોમાં આંજવાથી રતાંધળાપણામાં લાભ થાય છે.

(૧૦) શ્યામ તુલસીના પાનનો બે બે ટીપાં રસ ૧૪ દીવસ સુધી આંખોમાં નાખવાથી રતાંધળપણામાં લાભ થાય છે. આ પ્રયોગથી આંખોની પીળાશ પણ ઘટે છે.

(૧૧) સાકર તથા જીરુને ઘી સાથે ખાવાથી અને લીંડી પીપરને છાસમાં ઘસીને આંજવાથી રતાંધળાપણામાં લાભ થાય છે.

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: