લોહીવા

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

લોહીવા હોય તો ગર્ભ રહી શકતો નથી, અથવા અધુરે મહીને ગર્ભ પડી જાય છે.

(૧) જીરુ અને સાકરનું પાવલીભાર (૩ ગ્રામ) ચુર્ણ ચોખાના ઓસામણમાં પીવાથી લોહીવા મટે છે.

(૨) વડની છાલના ચુર્ણની સ્વચ્છ કપડામાં પોટલી બનાવી યોનીમાં મુકવાથી લોહીવા મટે છે.

(૩) નાગકેસર લેવાથી લોહીવા મટે છે.

(૪) ગાય કે બકરીના એક ગ્લાસ દુધમાં એટલું જ પાણી ઉમેરી એક ચમચી અશોક વૃક્ષની છાલનું ચુર્ણ નાખી પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી ઉકાળી, ઠંડુ કરી સવાર-સાંજ પીવાથી અને આહારમાં ગરમ પીત્તવર્ધક દ્રવ્યોનો ત્યાગ કરી, સંપુર્ણ આરામ કરવાથી રક્તપ્રદર-લોહીવા મટે છે.

(૫)  સવાર-સાંજ જમ્યા પછી બે ચમચી અશોકારીષ્ટમાં થોડું પાણી ઉમેરી પીવાથી વધુ પડતા માસીક-લોહીવાની તકલીફ તથા ગર્ભાશયની શીથીલતા દુર થાય છે.

(૬) જેઠીમધ, કાંટાળું માયુ, દાડમનાં ફુલ અને ફટકડી સરખા વજને લઈ ઉકાળીને ઠંડુ કરેલું પાણી નાખી લસોટી નાખવાં. મીશ્રણ જ્યારે ઘટ્ટ થાય ત્યારે ખજુરના ઠળીયા જેવી લાંબી ગોળીઓ બનાવી છાંયડે સુકવી, એકથી બે ગોળી રોજ રાત્રે યોનીની અંદર મુકવી. દોઢથી બે માસ સુધી નીયમીત આ ઉપચાર કરવાથી લોહીવા, શ્વેતપ્રદર, ગર્ભાશયના મુખની જુની ચાંદી, ખંજવાળ, બળતરા વગેરે વીકૃતીઓ દુર થાય છે. રાત્રે મુકેલ ગોળી સવારે અર્ધી બહાર આવી જાય તો પણ ફાયદો કરે છે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: