વા

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આ આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે.

વા (૧) લીલા નાળીયેરનો ૭૦ ગ્રામ અંગરસ કાઢી, તેમાં ત્રીફળાની ભુકી ૩ ગ્રામ અને મરીની ભુકી ૨ ગ્રામ નાખી સવાર-સાંજ ખાવાથી વા મટે છે.

(૨) લીલા નાળીયેરના કોપરાનો રસ કાઢી અગ્ની પર ઉકાળવાથી તેલ નીકળે છે. એ તેલમાં મરીની ભુકી નાખી શરીરે ચોળવાથી વાથી જકડાઈ ગયેલાં અંગો છુટાં થાય છે અને વા મટે છે.

(૩) સરસીયા તેલમાં ધંતુરાનો રસ અને થોડી હળદર નાખી ઉકાળી ધંતુરાનો રસ બળી જાય એટલે ઉતારી માલીશ કરવાથી વાથી ઝલાઈ ગયેલાં શરીરનાં અંગો છુટાં થાય છે અને વા મટે છે.

(૪) મેથીનું ચુર્ણ પાણી સાથે લેવાથી વાના રોગમાં ફાયદો થાય છે.

(૫) મેથી ઘીમાં શેકી, દળી, ગોળ-ઘીનો પાયો લાવી સુખડની માફક હલાવી નાના નાના લાડુ બનાવવા. રોજ સવારે એક એક લાડુ ખાવાથી અઠવાડીયામાં વાથી જકડાઈ ગયેલાં અંગો છુટાં થાય છે અને હાથ-પગે થતી વાની કળતર મટે છે.

(૬) આંકડાનાં પાન તેલમાં બળી જાય ત્યાં સુધી ગરમ કરી, તેલ ગાળીને માલીશ કરવાથી વાનો દુખાવો મટે છે.

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: