વાજીકરણ

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આ આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે.

વાજીકરણ (૧) અશ્વગંધા, એખરો(તાલીમખાના), ગોખરુ, શતાવરી, કાળી મુશળી, શુદ્ધ કૌંચાં, નાગબલા, બલદાણા અને જેઠીમધ સરખા ભાગે લઈ ખુબ ખાંડી બારીક ચુર્ણ બનાવવું. એને આઠ ગણા દુધમાં નાખી ઉકાળીને માવો બનાવવો. માવાને ગાયના ઘીમાં શેકી સોપારી જેવડી લાડુડી બનાવવી. એક એક લાડુડી જમ્યા પછી સવાર-સાંજ સહેજ નવશેકા દુધ સાથે લેવાથી વીર્યની વૃદ્ધી થાય છે તેમ જ હર્ષ-ઉત્સાહમાં વધારો થાય છે.

(૨) કવચના મુળને ઘીમાં શેકી દુધમાં નાખી મધ સાથે  પીવાથી પ્રચંડ શક્તી પ્રાપ્ત થાય છે. દુધમાં ઘઉં અને કૌંચાનાં બી સાથે પકવી દુધપાક જેવું ઘટ્ટ થાય ત્યારે ઉતારી ઠંડું પાડી પી જવું. બાકી રહેલ માવા જેવો ભાગ ઘીમાં શેકી, સાકરની ચાસણીમાં નાખી પાક બનાવી દરરોજ ખાવાથી વાજીકરણ શક્તી (મૈથુનશક્તી) વધે છે.

(૩) કૌંચાનાં મુળ મુત્રલ પણ છે. મુત્ર વધારનાર ઔષધો મુત્રપીંડના રોગોમાં પણ સારો ફાયદો કરે છે. એ માટે કવચના મુળની છાલનો ઉકાળો પીવો.

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: