વીર્યવૃદ્ધી

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

વીર્યવૃદ્ધી (૧) ડુંગળીનો રસ ૬ ગ્રામ, ઘી ૬ ગ્રામ અને મધ ૩ ગ્રામ એકત્ર કરી રોજ સવાર-સાંજ પીને ઉપર ગરમ કરી જરુરી પ્રમાણમાં સાકર નાખી ૨૫૦ ગ્રામ દુધ પીવાથી વીર્યવૃદ્ધી થાય છે.

(૨) ડુંગળીનો રસ અને મધ ૧૦-૧૦ ગ્રામ મેળવી ૨૧ દીવસ સુધી રોજ સવારમાં ચાટવાથી વીર્યવૃદ્ધી થાય છે.

(૩) તુલસીનાં બી અને ગોળ સરખા ભાગે મેળવી, લસોટી ચણી બોર જેવડી ગોળી બનાવવી. સવાર-સાંજ ૧-૧ ગોળી ખાઈ ઉપર ગાયનું દુધ પીવું. આથી ત્રણ ચાર માસમાં વીર્ય વધે છે. શુક્રજંતુઓ ગતીવાળાં થાય છે, નપુસંકપણું દુર થાય છે, નસોની શીથીલતા દુર થાય છે, પાચન શક્તી સુધરે છે અને નીરાશ થયેલો પુરુષ સશક્ત બની તાજગી અનુભવે છે.

Advertisements

ટૅગ્સ: , , ,

One Response to “વીર્યવૃદ્ધી”

  1. chaudhary jayesh,laxmipura Says:

    upar ni je comment,chaudhari jayeshe khoti rite maari 6e je delete karvi.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: