શ્વેત પ્રદર

ઉપચારોનીષ્ણાતનુંમાર્ગદર્શનલઈનેકરવા, અહીંઆપવાનોહેતુ માત્રમાહીતીનોછે.

શ્વેત પ્રદરને સામાન્ય ભાષામાં પાણી પડવું કે શરીર ધોવાવું કહે છે. અંગ્રેજીમાં લ્યુકોરીયા કહે છે.

ગર્ભાશયની શીથીલતા, ગર્ભાશયના મુખ પર વ્રણ-ચાંદી કે ચીરો, કેટલાક પ્રકારના યૌન રોગો, ગર્ભાશયનો સોજો વગેરેના કારણે શ્વેત પ્રદર થઈ શકે.

(૧) વડની છાલના ઉકાળાનો ડુશ આપવાથી શ્વેત પ્રદર મટે છે.

(૨) કાકડીના બીની મીંજ ૧૦ ગ્રામ અને સફેદ કમળની પાંદડી ૧૦ ગ્રામ વાટી તેમાં જીરુ અને સાકર મેળવી એક અઠવાડીયું લેવાથી શ્વેતપ્રદર મટે છે.

(૩) જીરુ અને સાકરનું ૩ ગ્રામ (પાવલીભાર) ચુર્ણ ચોખાના ઓસામણમાં પીવાથી શ્વેતપ્રદર મટે છે.

(૪) બોરડીની છાલનું ચુર્ણ ૩-૩ ગ્રામ સવાર-સાંજ ગોળ સાથે લેવાથી શ્વેતપ્રદર મટે છે.

(૫) ચણીબોરની છાલનું ચુર્ણ ગોળ અથવા મધ સાથે લેવાથી શ્વેતપ્રદર મટે છે.

(૬) મેથીના બારીક ચુર્ણની પાણીમાં લુગદી બનાવી તેમાં કપડાનો ટુકડો ભીંજવી યોનીમાં દબાવી રાખવાથી શ્વેતપ્રદર મટે છે. દરરોજ નવો ટુકડો તૈયાર કરવો.

(૭) મેથી, હળદર અને ત્રીફળાના સમભાગે બનાવેલા એકથી દોઢ ચમચી ચુર્ણની પોટલી ગરમ પાણીમાં ડુબાડી કાઢી લેવી. ઠંડી પડ્યા પછી આ પોટલી સવારે-રાત્રે યોનીમાં મુકવી. એનાથી ગમે તે પ્રકારનો દારુણ શ્વેત પ્રદર પણ મટે છે.

(૮) ખુબ જુનો ગોળ દરરોજ સવાર-સાંજ ૧૦-૧૦ ગ્રામ ખાવાથી શ્વેતપ્રદર મટે છે. ગોળ ખુબ જુનો હોય તે બહુ મહત્ત્વનું છે. નવો ગોળ તાસીરે ગરમ હોય છે, આથી ફાયદાને બદલે નુકસાન થવાની શક્યતા છે.

(૯) દરરોજ ૧-૧ મોટો ગ્લાસ ભરીને મોળી છાસમાં સહેજ જીરુ-મીઠું નાખી પીવાથી શ્વેતપ્રદર મટે છે.

(૧૦) સુકા આમળાના ઠળીયા કાઢી નાખી બનાવેલું બારીક ચુર્ણ એક મોટી ચમચી અડધી વાડકી પાણીમાં મેળવી સવાર-સાંજ નીયમીત પીવાથી લાંબા સમયે શ્વેતપ્રદરની તકલીફ મટે છે.

(૧૧) તાંદળજાની ભાજીના રસમાં રસવંતી મેળવીને લેવાથી શ્વેતપ્રદર મટે છે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: