અરલુ

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આ આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે. જુઓ લીન્ક https://gandabhaivallabh.wordpress.com/2011/01/29/એક-વીનંતી/

અરલુ

આ પોસ્ટ ‘ધન્વંતરી પરિવાર’એપ્રીલ ૨૦૧૨ ની પરવાનગી અને સૌજન્યથી મુકવામાં આવી છે. સભ્ય ફી દેશમાં વાર્ષીક રૂ. ૧૦૦ વધુ વીગત માટે ફોન (૦૨૮૭૨)૨૫૭૩૩૯, ૨૯૬૦૭૦

અરલુનાં ઝાડ મધ્યમ કદનાં હોય છે. એનાં પાંદડાં કાંઈક મરીનાં પાંદડા જેવાં જ હોય છે. એનાં ડાળાં પપૈયાના ઝાડ જેવાં પોચાં હોય છે, એને બે હાથ લાંબી અને ત્રણથી  ચાર આંગળ પહોળી શીંગ હોય છે. એ શીંગમાં લગભગ બસોથી  અઢીસો જેટલાં  બીયાં હોય છે અને તે કપાસના બીજ જેવાં જ હોય છે. જ્યારે અરલુની શીંગો કુમળી હોય છે, ત્યારે તેનું શાક અને અથાણું પણ કરે છે. આ શીંગોનો આકાર આબેહુબ તલવાર જેવો જ હોય છે. અરલુનાં મુળની અંતર છાલ  જે ઔષધરુપે વપરાય છે,  તે લીલા રંગની હોય છે. પ્રખ્યાત  ઔષધ દશમુળમાં અરલુના મુળ પણ આવે છે. તેને કોઈ  ટેંટવે પણ કહે છે. અરલુ તુરુ, તીખું, કડવું, ભુખ લગાડનાર  મળને બાંધનાર, શીતળ, મૈથુન વધારનાર, બળ આપનાર અને વાયુ, પીત્ત, કફ, કૃમી, ઉલટી, કોઢ, અરુચી મટાડે છે. અરલુનાં કુમળાં ફળ તુરાં, મધુર, પચવામાં લઘુ, હૃદય માટે સારાં, રુચી ઉપજાવનાર, આહાર પચાવનાર, કંઠ માટે હીતાવહ, ભુખ લગાડનાર, ઉષ્ણ, ટતીખાં અને ખારાં છે. એ વાયુ, ગોળો, કફ, મસા, અરુચી અને કૃમીનો નાશ કરે છે. એનાં જુનાં ફળ ગુરુ એટલે કે પચવામાં ભારે અને વાયુને કોપાવનારાં છે.

  1. અરલુની છાલના બે થી ચાર ચમચી જેટલા રસમાં એક ચમચી મધ અને થોડો મોચરસ નાખી સવાર-સાંજ પીવાથી થોડા જ દીવસોમાં અતીસાર, આમાતીસાર-મ્યુકસ કોલાયટીસ અને રક્તાતીસાર- અલ્સરેટીવ કોલાયટીસ મટે છે.
  2. જુના ન મટતાં ચાંદાં-ઝખમ, દાદર અને ખરજવા પર અરલુનાં પાન વાટી ચોપડવાથી થોડા દીવસોમાં મટી જાય છે.
  3. અરલુની સુકી છાલ વાટી તેનું અડધી ચમચી ચુર્ણ સવાર-સાંજ લેવાથી પ્રમેહ મટે  છે.
Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: