આરોગ્યની ચાવી-ગાંધીજી-ભાગ બીજો પ્રકરણ ૫ – વાયુ – હવા Air

આરોગ્યની ચાવી-ગાંધીજી-ભાગ બીજો પ્રકરણ ૫ – વાયુ – હવા Air

 

જેમ ચાર તેમ આ પાંચમું તત્ત્વ પણ અત્યંત ઉપયોગી છે. જે પાંચ તત્ત્વનું પુતળું બન્યું છે તેમાંના એકેય વીના મનુષ્ય નભી ન જ શકે. એટલે વાયુથી કોઈએ ડરવું ન જોઈએ. જ્યાં જઈએ ત્યાં ઘરોમાં વાયુ અને પ્રકાશને આપણે બંધ કરી આરોગ્યને જોખમમાં નાખીએ છીએ. ખરું જોતાં બચપણથી જ હવાનો ડર ન રાખતાં શીખ્યા હોઈએ તો શરીર હવાની આવજાથી ટેવાઈ જાય છે, ને શરદી સળેખમ આદીથી બચી જાય છે. હવાના પ્રકરણમાં (પહેલો ભાગ- પ્રકરણ ૨) આ વીષય ઉપર કહેવાઈ ગયું છે, એટલે અહીં વાયુ વીશે વધારે કહેવાપણું રહેતું નથી.

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: