લોહ તત્ત્વની ઉણપ (આયર્ન ડેફીસીયન્સી) – ૨

ઉપચારો નીષ્ણાતનું માર્ગદર્શન લઈને કરવા, અહીં આ આપવાનો હેતુ માત્ર માહીતીનો છે.

લોહ તત્ત્વની ઉણપ  (આયર્ન ડેફીસીયન્સી) – ૨

લોહ તત્ત્વની ઉણપ વીષે મેં આ પહેલાં મારા બ્લોગમાં લખ્યું છે. તાજેતરમાં મને આ બાબત થયેલા અનુભવ વીશે થોડું કહેવા ઈચ્છું છું.

ઉંમર વધતાં પાચનશક્તી નબળી પડે, આથી પણ કદાચ લોહત્ત્વની ઉણપ વરતાય છે. આ પહેલાં લોહ તત્ત્વ કયા પદાર્થોમાંથી મળે છે તે કહેવાયું છે. એ પૈકી ખજુર અને કાળી સુકી દ્રાક્ષ મને વધુ પસંદ છે. કેટલાક વખતથી હું ખાંડનો ઉપયોગ બને ત્યાં સુધી કરતો નથી. ગોળ અવારનવાર વાપરું છું. સવારના નાસ્તા માટે હું ઓટની રાબ બનાવું છું. એમાં હવે આગલા દીવસે પાણીમાં ભીંજવી રાખેલ ખજુર અને કાળી દ્રાક્ષ નાખું છું. પહેલાં હું એ રાબ ઉકાળતી વખતે ખજુર-દ્રાક્ષ પણ નાખી દેતો, એટલે કે ખજુર-દ્રાક્ષને પણ ઉકાળીને વાપરતો હતો.

થોડા વખત પર લોહની ઉણપ મને હોય એમ લાગ્યું. આથી બીજો કોઈ ફેરફાર ન કરતાં ખજુર-દ્રાક્ષને ચમચી અને ફોર્ક વડે મીક્ષ કરી રાબ ઉકાળીને તૈયાર થયા પછી એમાં નાખવાનું શરુ કર્યું, અને લોહ તત્ત્વની ઉણપ મને દુર થઈ ગયેલી લાગી. આમ ખજુરને ઉકાળવાથી કદાચ લોહ તત્ત્વ અમુક પ્રમાણમાં નષ્ટ થતું હોય એમ મને લાગે છે.

Advertisements

Tags: , ,

One Response to “લોહ તત્ત્વની ઉણપ (આયર્ન ડેફીસીયન્સી) – ૨”

  1. neha Says:

    Article on Hernia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: