કમરઝુક ૧ અને કમરઝુક ૨

આસનો કરતાં પહેલાં આ પહેલાં લખેલી સુચના જરુર વાંચવી, અને યોગ્ય માર્ગદર્શકની મદદ લેવી.

કમરઝુક ૧ અને કમરઝુક ૨

કમરઝુક ૧

2. Kamarjhuk 1 3. Kamarjhuk 2

 

 

સીધા ટટ્ટાર ઉભા રહો. બે પગ વચ્ચે ૪૦-૪૫ સે.મી. જેટલું અથવા તમને અનુકુળ અંતર રાખો. બંને હાથ જમીનને સમાંતર રહે તેમ બાજુ પર ૧૮૦°નો ખુણો બનાવે તે રીતે ઉપર ચીત્રમાં બતાવ્યા પ્રમાણે પહોળા કરો. હવે ટટ્ટાર રહીને જ કેડમાંથી જમણી તરફ વળતા જઈ બંને હાથને પણ એ રીતે જમીનને સમાંતર રાખી વાળતા જવું. જેટલું વળી શકાય તેટલું વળવું. અને પછી મુળ સ્થીતીમાં આવી જવું. એ જ રીતે ડાબી તરફ વળવું. અને પાછા મુળ સ્થીતીમાં આવી જવું. આ સમગ્ર પ્રક્રીયા ૨૦ વખત કરવી. ઝટકો આપ્યા સીવાય પણ ઝડપથી આ ક્રીયા કરી શકાય. ૨૦ વખત કરવા માટે હું ૩૦ કે ૩૫ સેકન્ડ જેટલો સમય લઉં છું.

આ કસરત યોગ્ય રીતે કરવાથી કમરના દુખાવામાં રાહત થાય છે. ઉપરાંત કમરની લચક, સ્થીતીસ્થાપકતા વધી શકે છે.

 

કમરઝુક ૨

4. Kamarjhuk 35.Kamarjhuk 4

 સીધા ટટ્ટાર ઉભા રહો. બે પગ વચ્ચે ૪૦-૪૫ સે.મી. જેટલું કે તમને અનુકુળ હોય તે અંતર રાખો. બંને હાથ કાનને અડે એ રીતે સીધા ઉંચા કરો. હવે ધીમે ધીમે એટલે કે શરીરને આંચકો ન લાગે એ રીતે આગળની તરફ હાથ એ જ રીતે કાનને અડેલા રાખી વાંકા વળો. અને બંને હાથ વડે જમીનને અડવાનો પ્રયાસ કરો. શરુઆતમાં ન અડી શકાય તો આંચકા સહીત બળપુર્વક અડવાનો પ્રયાસ કરવો નહીં. હવે એ જ રીતે ધીમે ધીમે સીધા થવું. હાથ કાનને અડીને સીધા ઉપર હશે. ધીમે ધીમેનો અર્થ ખુબ નીરાંતે, પુશ્કળ સમય લઈને એવો કરવાનો નથી, પણ આંચકા વીના. હા, થાક લાગર તો આરામ કરતાં કરતાં જ આસનો કરવાં, ઉતાવળ કરવી નહીં.

હવે ધીમે ધીમે શરીરને ટટ્ટાર રાખી પાછળ નમતા જવું. હાથ સીધા કાનને અડેલા રહેશે. જેટલું પાછળ વળી શકાય તેટલું વળવું. અહીં પણ શરીરને આંચકો આપવો નહીં. આ પછી ધીમે ધીમે સીધા થવું. હાથ કાનને અડીને સીધા ઉપર હશે. આ આખી ક્રીયા દસ વખત કરવી. આ આસનનું વર્ણન કરતાં જે સમય લાગે છે તેટલો સમય કંઈ આસન કરતી વખતે લાગતો નથી. આથી દસ વખત આ ક્રીયા કરતાં ભાગ્યે જ બે કે ત્રણ મીનીટ થશે. સીવાય કે આગળ પાછળ વળવામાં મુશ્કેલી હોય. એ સંજોગોમાં વધુ સમય લઈ, આરામ કરતાં કરતાં પણ આ કસરત કરી શકાય.

 

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: