ચક્રાસન ૧ અને ચક્રાસન ૨

 

ચક્રાસન ૧ અને ચક્રાસન ૨

ચક્રાસન ૧

20. Chakrasan 1

ચત્તા સુઈ જઈ બંને પગ સાથે રાખો. બંને હાથ જમીનને માથા પાછળ લાંબા કરો. હવે બંને હાથ તથા બંને પગ સીધા ટટ્ટાર રાખી ઉપર ઉઠાવતા જાઓ અને જમણા પગના અંગુઠાને જમણા હાથ વડે અને ડાબા પગના અંગુઠાને ડાબા હાથ વડે પકડી લો. એ સ્થીતીમાં ૩ સેકન્ડ રહી મુળ સ્થીતીમાં આવી જાઓ, એટલે કે હાથ માથા તરફ લંબાવીને પગ સીધા લંબાવીને ચત્તા સુઈ જાઓ. અને આરામ કરો.

આ આસનથી પેટ, હાથપગ અને કમરના સ્નાયુ મજબુત થાય છે.

ચક્રાસન ૨

21. Chakrasan 2

ઉપરની સ્થીતીમાં જમીન પર ચત્તા સુતા છો. હવે બંને પગને ઘુંટણ આગળથી વાળી પકડીને વારાફરતી નીતંબ પાસે મુકો. હાથને કોણીમાંથી વાળી હથેળી ખભા પાસે મુકો. શ્વાસ લઈ ધડને જમીનથી અધ્ધર ઉંચકો જેથી શરીરનો આકાર કમાન જેવો થાય. આ આસનની આ સરળ અને સલામત રીત છે. બીજી રીતે બાળકો ગુલાંટ મારીને, આગળથી ઉછળીને આ આસન કરે છે, કેમ કે એમની કરોડ ઘણી સ્થીતીસ્થાપક હોય છે. જો કમર કંઈક સ્થીતીસ્થાપક હોય અને ટટ્ટાર ઉભા રહી પાછળ વાંકા વળતા જઈ બંને હાથને પણ પાછળ લંબાવતા જઈ જમીનને અડીને કમાન જેવો આકાર તમે બનાવી શકતા હો તો એ રીતે પણ ચક્રાસનની સ્થીતી મેળવી શકાય. જો કે મોટી ઉમ્મરે આ આસન એ રીતે ભાગ્યે જ કરી શકાય. વળી શરુઆતમાં આ આસન બહુ મુશ્કેલ લાગશે, કેમ કે હાડકાં બહુ બરડ થઈ ગયાં હોય છે,પરંતુ અભ્યાસ ચાલુ રાખતાં પછીથી કદાચ મુશ્કેલી રહેશે નહીં. વધુ મહાવરો થતાં પગ અને હાથ વચ્ચેનું અંતર ઘટાડી શકાય, જેથી કમર અહીં ચીત્રમાં જુઓ છો તેના કરતાં વધુ ઉંચી થઈ શકે. આમ છતાં આ આસન કરતી વખતે કરોડ, ગરદન અને પેટના સ્નાયુઓને નુકસાન થાય એટલું બધું દબાણ કે ખેંચાણ કરવું નહીં.

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: