ધનુરાસન

ધનુરાસન

 

27.Dhanurasan

આ આસનની પુર્ણ સ્થીતીમાં શરીરનો દેખાવ કમાન ચડાવેલ ધનુષ્ય જેવો થાય છે. આ આસન પણ ભુજંગાસનની જેમ ઉંધા સુઈને જ કરવાનું છે. પણ એમાં ધડ અને પગ બંનેને એકી સાથે ઉપર ઉઠાવવાનાં છે.

દાઢી જમીનને અડે એ રીતે જમીન પર ઉંધા સુઈ જાઓ. બંને પગ ઘુંટણમાંથી વાળી ઉપર ઉઠાવી જમણા પગની ઘુંટી જમણા હાથ વડે અને ડાબા પગની ઘુંટી ડાબા હાથ વડે પકડો. આમ કરતી વખતે માથું અને ધડ પણ ઉંચું કરી પાછળ લઈ જવું. હવે પગને લાંબા કરવાનો પ્રયત્ન કરો, પણ તેને હાથ વડે સખત રીતે પકડી રાખો. આથી આખું શરીર કમાનની જેમ તંગ થશે. આ આસનની આ પુર્ણ સ્થીતી થઈ. આમાં શ્વાસોચ્છ્વાસ સામાન્ય રાખવો. થાક્યા વીના જેટલો સમય રહી શકાય તેટલો સમય આસન રાખવું. શરુઆતમાં બહુ ઓછો સમય આ આસનમાં રહી શકાશે. ધીમે ધીમે સમય વધારી વધારેમાં વધારે ત્રણ મીનીટ રાખી શકાય. પછી છાતી અને જાંઘ નીચે લાવી હાથ છોડી દઈ પહેલાંની જેમ લાંબા થઈને સુઈ જવું.

આ આસન બંને પગ અડેલા રાખીને કરવામાં શરુઆતમાં કંઈક મુશ્કેલી લાગશે, પણ અભ્યાસ વધતાં એ રીતે કરી શકાશે. જો કે મને એ પ્રેક્ટીસ આ ચીત્ર લીધું ત્યારે નો’તી, આથી મારા ચીત્રમાં પગ અલગ છે. આમ આમાં ભુજંગાસન અને શલભાસન બંનેના લાભ મળે છે. કરોડ મજબુત થાય છે. ખુંધ નીકળતી હોય તો કદાચ અટકી જશે. સારી રીતે ચાલી શકાય છે. પેટ ભારે રહેતું હોય તો તેમાં ફેર પડે છે અને પેટ સપ્રમાણ બને છે, એનું બેડોળપણું દૂર થાય છે. વળી આમાં મોટા આંતરડાને કસરત મળતી હોવાથી કબજીયાત પણ મટે છે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: