ગૌમુખાસન

ગૌમુખાસન

28.Gaumukhasan 1 29.Gaumukhasan 2

આસનના નામ પરથી ખબર પડશે કે આમાં શરીરનો દેખાવ ગાયના મુખને મળતો આવે છે.

પગ લાંબા કરીને પાથરણા પર સીધા ટટાર બેસો. હવે જમણો પગ વાળીને એની એડી નીતંબ પાસે મુકો. જમણા પગની ઉપર ડાબો પગ બંને ઘુંટણ એકબીજા સાથે અડે તે રીતે મુકો. જમણો હાથ ઉપર ઉઠાવી પીઠ તરફ વાળો અને ડાબો હાથ પીઠ પાછળ લઈ જઈ જમણા હાથનાં આંગળાં ડાબા હાથ વડે પકડવાનો પ્રયાસ કરો. કમર અને ડોક તદ્દન સીધી રાખવી. એ જ રીતે ડાબા પગની ઉપર જમણો પગ રાખીને એટલે કે બીજી તરફથી પણ કરવું. એ વખતે ડાબો હાથ ઉપર ઉઠાવવાનો રહેશે અને જમણો હાથ પાછળ લેવાનો રહેશે. બંને તરફ એક એક મીનીટ સુધી આ આસનમાં રહી શકાય.

વધરાવળની તકલીફમાં આ આસનથી ફાયદો થાય છે. મોટું આંતરડું લચી પડ્યું હોય તેમાં, વારંવાર પેશાબની તકલીફમાં અને સ્ત્રીરોગોમાં પણ લાભ થાય છે. વળી ગૌમુખાસન કરવાથી યકૃત, કીડની અને છાતીના સ્નાયુ મજબુત થાય છે.

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: