મયુરાસન

મયુરાસન

36.Mayurasan

?????????????

આ આસન પુરેપુરું સીદ્ધ થતાં શરીરનો દેખાવ મોર (મયુર) જેવો થાય છે. આ આસન સાધવું થોડું મુશ્કેલ છે. જે લોકો શરુઆત કરતા હોય તેઓ મયુરાસન પહેલાં હંસાસન કરે જે થોડું સરળ છે. કેમકે હંસાસનમાં પગની આંગળીઓ જમીનને અડકાવેલી જ રાખવાની હોય છે, આથી એમાં ગબડી પડવાનો ડર થોડો ઓછો છે.

પાથરણા પર બંને પગ ઢીંચણમાંથી વાળી એડી પર ઉભડક બેસો. બંને હાથના પંજા આંગળાં પગની દીશામાં રાખી જમીન પર ગોઠવો. ધીમે ધીમે બંને પગ પાછળ લંબાવો. બંને કોણી દુંટીની બંને બાજુએ ગોઠવો. હવે કોણી ઉપર તોળાઈ રહે એ રીતે હાથના જોર પર બંને પગ અડેલા રાખી આખા શરીરને ઉંચકો. આ વખતે બેલેન્સ જાળવવાની કાળજી રાખવી. પહેલાં ઉપર કહ્યું તેમ પગનાં આંગળાં જમીનને અડકાવેલાં રાખવાં તેમજ જરુર લાગે તો માથાને પણ જમીનને અડેલું રાખી શકાય અને બેલેન્સ કઈ રીતે જળવાય છે તેનો અણસાર લેતાં લેતાં શરીરને અધ્ધર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. આખું શરીર જમીનને સમાંતર થાય એટલે આસન સીદ્ધ થયું ગણાય. શરુઆતમાં આ આસન બહુ ટુંકા સમય સુધી રાખી શકાશે. મહાવરો વધતાં સમય લંબાવી શકાય. હું માત્ર અડધી મીનીટ સુધી જ આ આસન કરું છું.

મયુરાસનથી પેટની અંદરના અવયવોને કસરત મળે છે અને તેનું સ્વાસ્થ્ય સુધરે છે. જેમ કે બરોળ, યકૃત, સ્વાદુપીંડ, આંતરડાં વગેરે. આથી પાચનક્રીયા સુધરે છે. ડાયાબીટીસમાં લાભ થાય છે. ગોળો મટે છે. એક માન્યતા પ્રમાણે ગમે તેવો ભારે ખોરાક ખાધો હોય તે પણ મયુરાસન કરવાથી પચી જાય છે, પણ એનો અર્થ એવો નથી કે ખુબ ભારે ખોરાક ખાઈને મયુરાસન વડે પચાવવાનો પ્રયત્ન કરવો. એમ કરવાથી લાભને બદલે નુકસાન થવાની શક્યતા છે.

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: