મકરાસન

મકરાસન

મયુરાસન પછી આરામ કરવા માટેનું આ આસન છે. જેમ મગર નદી કે તળાવના કીનારે આરામથી પડી રહે છે, તેમ મગરની જેમ ઉંધા પડી રહેવું તે મકરાસન. કોઈ પણ સમયે આરામ કરવા માટે આ આસન કરી શકાય. મયુરાસન પછી તો આ આસન ખાસ કરવું જ જોઈએ. એનાથી શરીરનો થાક ઉતરી જાય છે.

જમીન પર પગ લાંબા કરીને ઉંધા સુઈ જાઓ. હાથ લાંબા કરીને પંજાનાં આંગળાં એકબીજાંને અડેલાં રાખો. હથેળી જમીનને ચોંટાડેલી રાખવી. શ્વાસોચ્છ્વાસ બને તેટલો ધીમો રાખો, એની મેળે થવા દો. એના માત્ર સાક્ષી બની રહો. સઘન રીતે શ્વાસ લેવાનો કે બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ ન કરવો.

વધુ આરામ કરવો હોય તો આ પછી પહેલાં બતાવ્યું છે તેમ શવાસન પણ કરી શકાય. હું મકરાસન પછી શવાસન પણ કરું છું.

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: