આનંદીત રહેવાના ૧૦ માર્ગો

આનંદીત રહેવાના ૧૦ માર્ગો

(બ્લોગ પર તા. ૨૧૧૦૨૦૧૫)

(મને અંગ્રેજીમાં મળેલા એક ઈમેલ પરથી. દીલગીર છું કે એના લેખકનું નામ આપવામાં આવ્યું ન હતું. હા, આની બધાંને જાણ કરવાનું કહેવામાં વ્યું હતું.)

  1. જે બાબત તમે કશું કરી ન શકો તેમ હો, તેને સ્વીકારી લો. જો તમે બદલી શકો તેમ હો અને તમે બદલવા ઈચ્છતા હો તો આગળ વધો.

  2. જે લોકો તમારી પ્રગતીમાં રોડાં નાખતાં હોય તેમને અવગણો. જો તમે તેમની બાબત વીચારશો તો તમે જાણો જ છો કે તેઓ કોણ છે અને કેવા છે.

  3. તમારું મનપસંદ ગીત ઉંચા સાદે ગાઓ, ગાતાં ગાતાં નૃત્ય કરતા જાઓ.

  4. દોડવા જાઓ. એક સરસ લાંબા અંતરની દોડ જ્યાં સુધી તમને આનંદની લાગણી ન જન્મે ત્યાં સુધી ધરાઈને દોડો. બહુ બહુ તો તમે થાકીને લોથ થઈ જશો પણ આનંદની લાગણી મહત્ત્વની રહેશે, નહીં કે થાક. (નોંધઃ ધ્યાન રાખજો કે આ તમે તો જ કરી શકો જો તમારું સ્વાસ્થ્ય એ માટે સક્ષમ હોય)

  5. જેને તમે ચાહતા હો તેને ફોન કરો. માત્ર તેમનો અવાજ સાંભળતાં જ તમારો દીવસ સુધરી જશે.

  6. અજાણ્યાને જોઈને સ્મીત આપો. એનાથી તમને બંનેને સ્મીતનો અનુભવ થશે.

  7. નનામા પત્ર દ્વારા કોઈકની પ્રશંસા કરો.

  8. તમારી બાબતમાં તમને જે કંઈ પસંદ ન હોય તે એક કાગળમાં લખો. એને ફાડીને બાળી દો. (કલ્પના કરો કે સાથે સાથે તમને એ ન ગમતી બાબતો પણ બળીને ભસ્મ થઈ ગઈ છે.)

  9. તમારું મનપસંદ મુવી જુઓ.

  10. તમારી જાતમાં શ્રદ્ધા રાખો.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: