રાવણે આપેલો બોધ

રાવણે આપેલો બોધ

(બ્લોગ પર તા. ૩-૧૧-૨૦૧૫ )

પીયુષભાઈ પરીખના ઈમેલમાંથી મળેલું.

મરતાં પહેલાં રાવણે લક્ષ્મણને આ ત્રણ બાબતો જણાવી હતી.

જ્યારે રાવણ મરવાની ઘડી ગણી રહ્યો હતો ત્યારે ભગવાન રામે લક્ષ્મણને કહ્યું કે આ દુનીયામાં નીતી, રાજનીતી અને શક્તીનો મહાન પંડીત વીદાય લઈ રહ્યો છે. તું એની પાસે જા અને એની પાસે જીવનનું એવું શીક્ષણ લઈ આવ જે બીજું કોઈ પણ આપી શકે તેમ નથી.

શ્રી રામની વાત માનીને લક્ષ્મણ મરણાસન્ન રાવણની નજીક જઈ એના માથા નજીક ઉભો રહ્યો.

રાવણ કશું બોલ્યો નહીં.

લક્ષ્મણ પાછો રામની પાસે આવ્યો. ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે કોઈ પાસે તમારે જ્ઞાન મેળવવું હોય તો તેના ચરણો પાસે ઉભા રહેવું જોઈએ, નહીં કે માથા પાસે.

આથી લક્ષ્મણ પાછો ગયો અને આ વખતે એ એના પગ તરફ ઉભો રહ્યો. ત્યારે મહાપંડીત રાવણે લક્ષ્મણને ત્રણ હકીકત જણાવી, જે જીવનમાં સફળ થવાની ચાવી છે.

1. Whatsapp થી દુર રહેવું.

2. Facebookનો ઉપયોગ કરવો નહીં.

3. કાર ચલાવતી વખતે છોકરીઓ તરફ જોવું નહીં.

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: