ધાર્મીક અસહીષ્ણુતા – સત્ય ઘટના

ધાર્મીક અસહીષ્ણુતા – સત્ય ઘટના
બ્લોગ પર તા. ૧-૪-૨૦૧૬

પીયુષભાઈના ઈમેલમાંથી અંગ્રેજી પરથી ગુજરાતી -ગાંડાભાઈ

એમણે (પીયુષભાઈએ) લખ્યું છે: Please pass on, & be ready to defend your religious rights!

આ એક સત્ય ઘટના છે, જે આ રજાના દીવસોમાં બની હતી. આ ઘટના આપણને વીચારતા કરી મુકે તેવી છે. આપણામાંથી કોઈની પણ સાથે આવું બની શકે.

૧૭ વર્ષની વયનો એક તરુણ સ્પોર્ટ્સ સ્ટોરમાં કંઈક ખરીદી કરતો હતો.  કેશીયર એક મુસલમાન મહીલા હતી. તેણે માથે રુમાલ બાંધ્યો હતો. ૧૭ વર્ષના તરુણે ગળામાં સોનાની ચેઈન પહેરી હતી જેમાં ક્રોસ હતો. પેલી મહીલાએ કહ્યું, “તારો ક્રોસ શર્ટની નીચે સંતાડી દે, મને એનાથી ઠેસ પહોંચે છે, દુખ થાય છે. (I am offended)”

તરુણે તેમ કરવાની ના પાડી. પછી એણે તે મહીલાને કહ્યું,  “મને લાગે છે કે તમારે તમારા માથા પરનો આ રુમાલ હટાવી લેવો જોઈએ.”

મહીલાએ એ પછી મેનેજરને બોલાવ્યો. મેનેજરે આવીને તરુણને પોતાનો ક્રોસ શર્ટ નીચે સંતાડી દેવાનું જણાવ્યું. એમ કરવાથી બધી તકલીફનો અંત આવશે એમ તેણે એ તરુણને કહ્યું. તરુણે ફરીથી તેમ કરવાની ના સુણાવી. અને એને જે વસ્તુઓ જોઈતી હતી તે બધી ત્યાં જ છોડી દઈને ખરીદી કર્યા વીના સ્ટોરમાંથી જતો રહ્યો.

એ તરુણની પાછળ લાઈનમાં બીજાં કેટલાંક ઘરાક જેમણે આ બધું જોયું-સાંભળ્યું હતું તે બધાં પણ ટ્રોલી ત્યાં જ મુકીને ખરીદી કર્યા વીના જતાં રહ્યાં.

મને લાગે છે કે ૧૭ વર્ષના તરુણનું આ પગલું ઘણું જ વ્યાજબી છે. આપણે સહુ જાણીએ છીએ કે આપણે એક બહુ જ પરીવર્તનશીલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યાં છીએ. આ પ્રકારની પરીસ્થીતીમાં હું ઈચ્છું કે આપણા બધાની પાસે આ તરુણે બતાવી તેવી હીંમત હોય.

(મને આશ્ચર્ય થાય છે કે હવે શું? શું તેઓ બધી ઘરેણાની દુકાનોમાં ક્રોસવાળાં ઘરેણાં વેચવા પર પ્રતીબંધ લાદશે?? કોઈએ પણ અન્યના ધર્મ પર તરાપ મારવી જોઈએ નહીં.)

Advertisements

Tags:

2 Responses to “ધાર્મીક અસહીષ્ણુતા – સત્ય ઘટના”

  1. vbgohel@hotmail.com Says:

    You will come to know many such events on http://www.faithfreedom.org

  2. Gandabhai Vallabh Says:

    Thank you V.B. Gohel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: