બે વરુની લડાઈ

બે વરુની લડાઈ

(બ્લોગ પર તા. ૨૨-૫-૨૦૧૬ )

એક ઈમેઈલમાંથી મળેલું. અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતીમાં (ગાંડાભાઈ)

એક વયોવૃદ્ધે પોતાના પૌત્રને કહ્યું,, “દીકરા, આપણી અંદર બે વરુઓ સતત ઝઘડતાં રહે છે. એક છે દુષ્ટ અને તે ક્રોધ, ઈર્ષ્યા, લોભ, અહંકાર, જુઠાણું, બદલો લેવાની ભાવના,  લઘુતા, હીનતાની ભાવના વગેરે.

બીજું છે સારપ. તે છે આનંદ, શાંતી, પ્રેમ, આશા, નમ્રતા, દયા, સહાનુભુતી,  અને સત્ય.

છોકરો વીચારમાં પડી ગયો અને પુછ્યું, “દાદા, કયું વરુ જીતે છે?”

વૃદ્ધે સહજ રીતે કહ્યું, “જેને તમે પાળો છો, પોષો છો, કાળજી રાખો છો તે જીતે છે.”

Advertisements

Tags:

2 Responses to “બે વરુની લડાઈ”

  1. Purvi Malkan Says:

    Nice

  2. ગાંડાભાઈ વલ્લભ Says:

    હાર્દીક આભાર પૂર્વીબહેન.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: