આરોગ્ય ટુચકા 2. દુઝતા હરસ પર મુળા

ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

2. દુઝતા હરસ પર મુળા: મુળાના કંદમાં કાપો પાડી તેમાં ફોલ્યા વીના ત્રણ એલચી મુકી બંધ કરી દો. એને આખી રાત પાણીમાં ડુબાડી રાખો. સવારે નરણે કોઠે એલચીના દાણા ચાવીને ખાઈ જાઓ. માત્ર ત્રણ દીવસના પ્રયોગથી દુઝતા હરસ મટે છે.

એક માહીતી: મુત્રપીંડ(કીડની)ના રોગમાં સરગવાનું શાક નુકસાનકારક છે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: